1149/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av 12 och 28 § lagen om folkhögskolor med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1218/1993) 12 § 3 mom. och 28 § 2 mom.,

av dessa lagrum 28 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1446/1994 som följer:

12 §
Pris per enhet

Om en folkhögskola med beaktande av verksamhetens omfattning i väsentlig utsträckning arbetar i hyrda lokaler, kan priset per enhet höjas med ett belopp som räknas ut så att den årshyra som vederbörande ministerium fastställt som grund för beräkning av statsandelen divideras med det antal studerandeveckor vid folkhögskolan som avses i 11 §.


28 §
Övergångsstadganden om finansiering

Statsandelar som inte betalts ut när denna lag träder i kraft skall betalas ut så att en tjugondedel av deras totalbelopp betalas 1994, en femtedel årligen 1996, 1997, 2000 och 2001 och tre tjugondedelar 1999.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Om priset per enhet för en folkhögskola när denna lag träder i kraft har höjts på basis av hyror, skall den årshyra som undervisningsministeriet har fastställt för folkhögskolans huvudman som grund för beräkning av statsandelen och som tillämpas när denna lag träder i kraft kvarstå som den årshyra som fastställts för folkhögskolans huvudman som grund för beräkning av statsandelen när priserna per enhet höjs.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 122/1997
KuUB 20/1997
RSv 165/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.