1130/1997

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1997

Finansministeriets beslut om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter

Finansiministeriet har med stöd av

90 § lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995),

211 § 1 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993),

57 § lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996),

37 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 1560/1995,

99 § 3 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/1943), sådant det lyder i lag 620/1993,

52 § 3 mom. lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996),

22 § lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 1563/1995,

38 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1576/1995,

14 § 3 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådant det lyder i lag 543/1985,

53 § 3 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940), sådant det lyder i lag 1561/1995,

18 § 3 mom. lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992),

7 § lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966), sådant detta lagrum lyder i lag 543/1996,

50 § 2 mom. lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994),

50 § 3 mom. bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994),

32 a § 3 mom. och 9 § 4 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/1966), av dessa lagrum 32 § 3 mom. sådant det lyder i lag 548/1985 och 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 522/1994,

15 § 3 mom. lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/1993), samt

4 § lagen den 20 december 1996 (1111/1996) om fordonsskatt, beslutat:

1 §

Villkoren i detta beslut tillämpas vid beviljande av anstånd med betalning av skatter, avgifter eller motsvarande belopp enligt vad som bestäms särskilt.

2 §

Anstånd beviljas på villkor att godtagbar säkerhet ställs för betalningen av det belopp med vilket anstånd beviljas. Anstånd kan dock beviljas utan att säkerhet fordras, om det belopp som skall betalas är ringa, anståndstiden är kort eller andra särskilda skäl föreligger.

På skatter och avgifter som uppbärs av skatteverket beviljas anstånd utan krav på säkerhet endast på villkor att anståndet inte utgör hinder för skattekvittning till betalning av det belopp, med vilket anstånd har beviljats, samt av ränta som eventuellt uppbärs på detta belopp.

3 §

På skatt, avgift eller motsvarande belopp, med vars betalning anstånd har beviljats, uppbärs för anståndstiden en ränta som motsvarar den av Finlands Bank årligen fastställda referensräntan för dröjsmålsränta, förhöjd med sju procentenheter. Av särskilt vägande billighetsskäl kan anstånd dock beviljas utan ränta.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Detta beslut tillämpas på anstånd som beviljas samma dag beslutet träder i kraft eller efter det, dock så, att anståndsräntan för tiden före ikraftträdandet räknas enligt den årliga ränta på 12 procent som föreskrivs i det beslut som då gällde.

Anståndsränta enligt detta beslut beräknas även från och med den 1 januari 1998 i stället för ränta som bestämts för anstånd beviljat innan detta beslut trätt i kraft.

Villkoren i detta beslut tillämpas även på anstånd som beviljas samma dag beslutet träder i kraft eller efter det och på vilka i övrigt tillämpas sådana tidigare gällande bestämmelser enligt vilka finansministeriet har befogenhet att bestämma om villkoren för anstånd.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 8 december 1994 om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter (1102/1994).

Helsingfors den 11 december 1997

Minister
Jouko Skinnari

Konsultativ tjänsteman
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.