1121/1997

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 1997

Statsrådets beslut om erkännande och stödjande av producentgrupper och sammanslutningar av dem

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 25 § lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 443/1996, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid erkännande och stödjande av sådana producentgrupper och sammanslutningar av dem som avses i rådets förordning (EG) nr 952/97 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa.

Bestämmelserna i detta beslut skall följas utöver vad som föreskrivs i

1) rådets förordning (EG) nr 952/97 vilken nämns i 1 mom.,

2) kommissionens förordning (EEG) nr 220/91 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1360/78 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa,

3) kommissionens förordning (EEG) nr 2084/80 om definition av de faktiska kostnaderna för bildande och drift av producentgrupper och sammanslutningar av dessa, och

4) lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), nedan strukturpolitiklagen.

2 §
Definition av begreppet producentorganisation

I detta beslut avses med producentorganisation sådana producentgrupper och sammanslutningar av dem som nämns i rådets förordning (EG) nr 952/97. En producentorganisation kan vara ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller ett andelslag.

Jord- och skogsbruksministeriet kan erkänna producentgrupper som även har andra medlemmar än sådana som avses i artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 952/97 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa.

3 §
Marknadsföring av produkter

I en producentorganisations stadgar kan den skyldighet som åläggs medlemmarna i artikel 6.1. c första stycket i rådets förordning (EG) nr 952/97 ersättas med den skyldighet för producentorganisationer som avses i artikel 6.1. c andra stycket.

4 §
Villkor för erkännandet

Jord- och skogsbruksministeriet kan erkänna en producentorganisation, om denna uppfyller villkoren i rådets förordning (EG) nr 952/97 och i kommissionens förordning (EEG) nr 220/91 samt i detta beslut och om den har bildats den 1 januari 1995 eller därefter.

När det är fråga om en organisation som marknadsför ekologiskt producerade produkter förutsätts ytterligare att

1) produkterna uppfyller kraven i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel och att

2) producentorganisationens medlemmar omfattas av det kontrollsystem för ekologisk jordbruksproduktion som nämns i jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 1339/95.

5 §
Ansökan om erkännande

Ansökan om erkännande görs på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställer. Ansökan skall sändas till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde producentorganisationen i huvudsak verkar. Arbetskrafts- och näringscentralen skall vidarebefordra ansökan till jord- och skogsbruksministeriet och samtidigt ge utlåtande om huruvida ansökan innehåller de utredningar som nämns i 2 mom.

Till ansökan skall fogas följande utredningar:

1) stiftelseurkunden för den sammanslutning som är sökande samt bolagsordningen eller stadgarna samt andra stiftelse- och förvaltningshandlingar såsom protokollet från den konstituerande stämman,

2) producentorganisationens stadgar enligt artiklarna 5 och 6 i rådets förordning och en utredning som visar att producentorganisationen uppfyller de övriga villkoren i dessa artiklar,

3) handelsregisterutdrag,

4) protokollsutdrag från det möte där producentorganisationens behöriga organ har beslutat att ansöka om erkännande,

5) utdrag ur aktieägar- eller medlemsregistret,

6) utredningar över omfattningen av den nuvarande produktionen hos producentgruppens medlemmar och producentsammanslutningens medlemsorganisationer,

7) uppskattningar av de stödberättigande kostnaderna för bildande och drift och av värdet av produktionen av stödberättigande produkter under begynnelseåret och de fyra därpå följande åren, och

8) andra eventuella utredningar som påverkar ärendet.

Då det är fråga om en producentorganisa-tion som är under bildning skall de slutliga stiftelse- och förvaltningshandlingarna tillställas jord- och skogsbruksministeriet inom den tid som ministeriet bestämmer.

6 §
Ansökan om startbidrag

Startbidrag för producentorganisationer söks på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställer.

Ansökan lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde producentorganisationen huvudsakligen verkar.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar närmare om ansökningstiden för startbidrag och om ansökningsförfarandet i övrigt.

7 §
Godtagbara kostnader

Som sådana kostnader för producentorganisationen på basis av vilka startbidrag betalas kan godkännas alla de kostnader som avses i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2084/80.

8 §
Beviljande och utbetalning av startbidrag

Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja startbidrag för producentorganisationer som har erkänts i enlighet med detta beslut.

Startbidrag beviljas för ett räkenskapsår i sänder. Startbidragsbeloppet grundar sig på en av producentorganisationen sammanställd utredning över de faktiska kostnaderna under det föregående räkenskapsåret samt på värdet av den produktion som marknadsförts under året i fråga, uträknat enligt producentpris. Vid beräkning av produktionens värde beaktas inte mervärdesskatten.

Startbidrag kan beviljas till högst det belopp som avses i artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 952/97. Bidrag kan dock under vart och ett kalenderår beviljas högst inom ramen för anslag som i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisats för ändamålet. Om det för ändamålet reserverade anslaget inte räcker till betalning av startbidraget till fullt belopp, kan jord- och skogsbruksministeriet sänka det årliga stödbeloppet.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar närmare om beviljande och utbetalning av startbidraget.

9 §
Indragning och återkrav av startbidrag

På basis av 41 § 2 mom. 2 punkten strukturpolitiklagen kan startbidraget indras eller återkrävas, om startbidragsmottagaren under de tre år som följer närmast efter utbetalningen av bidraget utan tvingande skäl har upphört med den verksamhet som legat till grund för beviljandet av startbidrag eller inskränkt eller ändrat den väsentligt.

Ett startbidrag kan på basis av 41 § 2 mom. 5 punkten strukturpolitiklagen indras eller återkrävas, om den sammanslutning som har fått startbidrag eller arbetstagarna inom sammanslutningen vägrar att lämna uppgifter som hänför sig till användningen av bidraget eller räkenskapsböcker och andra handlingar till inspektörer som jord- och skogsbruksministeriet eller en ministeriet underställd myndighet har förordnat eller att i behövlig utsträckning bistå vid in spektioner och övervakning enligt struktur-politiklagen.

Därutöver gäller angående indragning och återkrav av startbidrag vad som i övrigt be-stäms i 41 § strukturpolitiklagen.

10 §
Ränta på belopp som återkrävs

På ett belopp som återkrävs skall betalas en årlig ränta, beräknad från den dag startbidraget utbetalades, enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) förhöjd med tre procentenheter.

11 §
Dröjsmålsränta

Om ett startbidrag eller en del därav som återkrävts inte betalas inom utsatt tid, uppbärs på det kapital som skall återbetalas en årlig dröjsmålsränta, beräknad från förfallodagen för raten i fråga, enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

12 §
Ändringssökande

Ändring i avgöranden som med stöd av detta beslut träffats om erkännande av producentorganisationer och utbetalning av startbidrag får sökas så som bestäms i 48 § strukturpolitiklagen.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 december 1997.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 18 april 1996 om erkännande och stödjande av producentgrupper och sammanslutningar av dem (264/1996).

Helsingfors den 4 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Hannu Porkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.