1113/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av 49 och 59 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras i Regeringsformen för Finland 49 § 1 mom. och 59 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 49 § 1 mom. i lag 969/1995 och 59 § i lag 1221/1990, som följer:

49 §

Riksdagen skall för en mandatperiod på fyra år utse en justitieombudsman som skall vara en person med utmärkt lagkunskap. Valet förrättas i den ordning som gäller för val av riksdagens talman. I samma ordning och för lika lång tid utses även två biträdande justitieombudsmän, som skall uppfylla motsvarande behörighetsvillkor. De biträdande justitieombudsmännen bistår justitieombudsmannen och sköter vid behov dennes uppgifter.


59 §

Väcks åtal mot en medlem av statsrådet, mot en medlem i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen eller mot justitiekanslern, justitiekanslersadjointen eller hans suppleant eller mot riksdagens justitieombudsman eller en biträdande justitieombudsman för lagstridigt förfarande i ämbetsutövning, behandlas målet av en särskild domstol, riksrätten, för vilken särskilda grundlagsbestämmelser gäller.

Har riksdagen beslutat att åtal skall väckas mot en medlem av statsrådet eller mot justitiekanslern, justitiekanslersadjointen eller hans suppleant, förs åtalet av riksdagens justitieombudsman. Åtal mot justitieombudsmannen eller en biträdande justitieombudsman förs av den som riksdagen har utsett därtill.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. De personer som har utsetts till justitieombudsman och till biträdande justitieombudsman innan lagen träder i kraft skall dock fortsätta i sina uppgifter till utgången av deras mandatperiod.

Den andra biträdande justitieombudsman som avses i denna lag väljs första gången för en mandatperiod som börjar den 1 september 1998. Biträdande justitieombudsmannens suppleant fortsätter i sin uppgift tills riksdagen har utsett den andra biträdande justitieombudsmannen i enlighet med denna lag och dennes mandatperiod har börjat.

RP 129/1997
GrUB 5/1997
RSv 157/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.