1108/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ombildande av Tekniska kontrollcentralen till ett aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Statsrådet berättigas att till det aktiebolag som skall bildas för att fortsätta Tekniska kontrollcentralens verksamhet överlåta den egendom och affärsverksamhet som besitts av Tekniska kontrollcentralen som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Bolagets verksamhetsområde omfattar de kontroll-, mätnings-, kalibrerings-, certifierings- och testningstjänster som industrin, handeln och den offentliga förvaltningen behöver samt annan affärsverksamhet som är lämplig i samband med dem.

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §

Statsrådet bestämmer värdet av den egendom som skall överlåtas och villkoren för överlåtelsen samt övriga arrangemang som anknyter till överlåtelsen av egendomen och bildandet av bolaget. Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som skall sättas in i bolaget mot aktier och vilken del som skall överlåtas på lånevillkor.

3 §

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala stämpelskatt eller överlåtelseskatt för överlåtelsehandlingar som gäller den egendom som avses i denna lag.

Vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt mervärdesbeskattningen anses bolaget som sådant fortsätta den affärsverksamhet som Tekniska kontrollcentralen bedriver.

4 §

Bolaget svarar för de skuld-, anskaffningsoch leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Tekniska kontrollcentralen har ingått under sin verksamhetstid.

5 §

Den personal som är anställd av Tekniska kontrollcentralen när denna lag träder i kraft övergår i anställning hos aktiebolaget. De som har utnämnts eller anställts för en viss tid av Tekniska kontrollcentralen övergår för den tid som de har utnämnts eller anställts, om tiden inte har gått ut när denna lag träder i kraft.

När denna lag träder i kraft dras tjänsterna in för de tjänstemän hos Tekniska kontrollcentralen som övergår till anställning hos aktiebolaget. När en tjänst dras in upphör tjänstemannens tjänsteförhållande utan särskilda åtgärder. En tjänsteman som övergår till aktiebolaget övergår i bolagets tjänst i ett arbetsavtalsförhållande med uppgifter som motsvarar dem som han har haft tidigare förutsatt att han inte vägrar samtycke till detta senast två månader innan övergången skulle ske. Den som står i arbetsavtalsförhållande övergår till uppgifter som motsvarar de tidigare.

I fråga om villkoren för anställningsförhållandet i den uppgift i arbetsavtalsförhållande som personen i fråga med stöd av 2 mom. har övergått till, iakttas vad som har överenskommits i det kollektivavtal och arbetsavtal som bolaget har ingått eller vad som bestäms i eller med stöd av lag.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 21 augusti 1995 om Tekniska kontrollcentralen (1070/1995).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Statsrådet kan vidta de åtgärder som avses i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft.

På revisionen av och bokslutet för Tekniska kontrollcentralens sista verksamhetsår tillämpas vad som bestäms i lagen om statens affärsverk (627/1987) eller med stöd av den. Aktiebolaget sköter till denna del affärsverkets uppgifter.

RP 146/1997
EkUB 25/1997
RSv 168/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.