1104/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 95 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1122/1996, och

fogas till lagen en ny 93 a § som följer:

93 a §
Offentlighet för registret över affärs- och samfundssignum

Var och en har rätt att ur registret över affärs- och samfundssignum, som förs av skattestyrelsen, få följande uppgifter:

1) affärs- och samfundssignum,

2) namn,

3) hemkommun och adress,

4) rättslig form,

5) affärs- och samfundssignumets giltighetstid.

95 §
Lagens ikraftträdande

De bestämmelser i beskattningslagen som gäller offentlighet för och hemlighållande av beskattningsuppgifter, lämnande av uppgifter och brott mot tystnadsplikten och som upphävts genom denna lag tillämpas dock till utgången av 1999. Bestämmelserna tillämpas även vid arvs- och gåvobeskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 163/1997
StaUB 27/1997
RSv 162/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.