1098/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggning

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 17 mars 1978 om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggning (213/1978) 2 § 1 mom. och 3 § 2 mom.,

sådana de lyder i förordning 1165/1995, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 a §

I denna förordning avses med besiktningsorgan ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan.

Vid godkännandet av ett besiktningsorgan iakttas i tillämpliga delar vad som i 8 a kap. förordningen om tryckkärl (549/1973) bestäms om godkännande av besiktningsorgan.

2 §

Kompetensbreven utfärdas av besiktningsorganet, som för förteckning över de kompetensbrev som besiktningsorganet har utfärdat.


3 §

Ovan i 1 mom. 4 punkten avsett intyg ut- färdas av besiktningsorganet på basis av förhör.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ett besiktningsorgan som har verkat som ett sådant besiktningsorgan som avses i denna förordning innan denna förordning träder i kraft får utan särskilt godkännande verka som ett sådant besiktningsorgan till utgången av 1998.

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.