1056/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Lag om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/1985) lagens rubrik, 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 3 § 2 mom. och 7 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 924/1988 och i lag 1171/1996, 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1484/1995 och 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1469/1993, samt

fogas till 4 § sådan den lyder i nämnda lag 1484/1995 ett nytt 2 mom. som följer:

Lag

om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

1 §

Denna lag tillämpas på ett arbetsförhållande som avses fortgå en kortare tid än ett år och i vilket arbetstagaren är verksam

1) som musiker,

2) som skådespelare, dansör eller annan utövande konstnär eller som regissör, dramaturg, koreograf, dräktplanerare eller scenograf,

3) som redaktör eller redaktionell medarbetare vid en tidning eller tidskrift eller som framställare av annat verk som tillkommit genom tryckningsförfarande,

4) som redaktör för radio- eller televisionsprogram eller som anmälare eller konstnärlig medhjälpare,

5) som översättare, tolk eller guide, eller

6) som fotograf, klippare eller konstnärlig medarbetare som deltar i framställningen av fotografi eller film.

En förutsättning för att lagen skall tillämpas är dessutom att det skapande konstnärliga arbetet eller framställningssättet är av avgörande betydelse.

Denna lag tillämpas också på andra arbetsförhållanden än sådana som avses i 1 mom., då de inte fortgår en månad. Lagen tillämpas också på arbetsförhållanden som fortgår minst en månad till den del av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) följer att nämnda lag inte tillämpas på dem.

Oberoende av arbetsförhållandets längd tillämpas denna lag på sådana arbetsförhållanden där arbetsgivaren är en fysisk person eller ett dödsbo och i fråga om vilka arbetet inte hänför sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som arbetsgivaren bedriver.

Denna lag gäller inte ett arbetsförhållande till den del det har varit i kraft före det år då arbetstagaren fyllt 14 år. Lagen gäller inte heller utövande av idrott. Paragrafens 3 och 4 mom. tillämpas inte på ett arbetsförhållande på basis av vilket arbetstagaren har rätt till pension enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. 2―9 eller 12 punkten lagen om pension för arbetstagare.

Uppstår det oklarhet om huruvida denna lag skall tillämpas på någon, avgörs frågan av pensionsskyddscentralen på ansökan av den som låtit utföra eller den som utfört arbetet eller på ansökan av pensionsanstalten.

2 §

Anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag handhas av pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

Reglementet för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare utfärdas genom förordning. Pensionskassans beslutanderätt utövas av en delegation och en styrelse, vilka består av ordförande och vice ordförande samt lika många representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Ordföranden eller vice ordföranden skall vara förtrogen med försäkringsverksamhet. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen, som även utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

3 §

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens arbetsförtjänst av arbete som avses i denna lag uppgår till minst 200 mark per kalenderår. Arbetsförtjänsten anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalts. Beloppet justeras enligt förändringar i den allmänna löne- och prisnivån, så som bestäms i 9 § lagen om pension för arbetstagare.


4 §

När beloppet av lönen för återstående tid räknas ut i enlighet med den 7 a § som nämns i 1 mom. beaktas också sådana arbetsförtjänster på basis av vilka arbetstagaren har rätt till pension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

7 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala en försäkringspremie som räknas ut på basis av de löner han har betalt för arbete som omfattas av denna lag och enligt den försäkringspremieprocent som vederbörande ministerium årligen fastställer på framställning av pensionskassan. Den lön för vilken försäkringspremie skall betalas bestäms enligt samma grunder som de som tillämpas vid förskottsinnehållning av skatt. Semesterersättning som skall betalas när ett arbetsförhållande upphör beaktas dock inte. När pensionsskydd ordnas för arbete utomlands skall dock såsom lön anses sådan arbetsförtjänst som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland eller arbetsförtjänst som annars kan anses motsvara arbetet. Premieprocenten kan fastställas till en lägre nivå i fråga om lönen för de arbetstagare som vid utgången av kalenderåret i fråga inte har fyllt 24 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Bestämmelserna i 1 § 3 och 4 mom. tillämpas på arbetsförhållanden som börjar efter att lagen trätt i kraft. Om ett arbetsförhållande har börjat före lagens ikraftträdande men av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare följer att nämnda lag inte tillämpas på det, skall föreliggande lag tillämpas på arbetsförhållandet från och med dess ikraftträdande.

Det belopp som anges i 3 § 2 mom. motsvarar löneindextalet för 1962. Det gränsbelopp om vilket föreskrivs i lagrummet tillämpas på sådan arbetsförtjänst som betalas efter att lagen trätt i kraft.

Bestämmelserna i 4 § 2 mom. tillämpas på sådana arbetsförtjänster som betalas efter att lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 202/1997
ShUB 22/1997
RSv 180/1997

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.