1045/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) 5 §, sådan den lyder i lag 494/1990, samt

fogas till 2 a §, sådan den lyder i lag 572/1988, ett nytt 2 mom. och till lagen nya 2 b och 9 b § som följer:

2 a §

Varje övervakningsmyndighet skall betala de kostnader som territorialövervakningsuppgifterna åsamkat den. Kostnaderna skall betalas av de anslag som i statsbudgeten anvisats för myndigheten.

2 b §

Försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndigheter och lokalmyndigheter kan i den mån militära orsaker eller skyddandet av utomstående mot faror det kräver förbjuda obehöriga att röra sig på ett område eller ställe som försvarsmakten förfogar över eller begränsa denna rätt. Om straffpåföljden för överträdelse av förbudet bestäms i strafflagen.

På områden som försvarsmakten tillfälligt förfogar över för att hålla övning och som används för att förvara materiel, för gruppering av trupper eller för verksamhet som kan vara farlig för utomstående kan också den som leder övningen bestämma om förbud eller begränsningar enligt 1 mom.

5 §

Genom förordning bestäms om indelningen av landet i försvarsområden och dem underlydande militärlän för fullgörande av försvarsmaktens uppgifter.

9 b §

Om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer bestäms genom förordning. Närmare föreskrifter om dräkterna och uniformerna kan meddelas av vederbörande ministerium eller, enligt vad ministeriet bestämmer, av kommendören för försvarsmakten eller huvudstaben.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 118/1997
GrUU 21/1997
FöUB 1/1997
RSv 146/1997

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.