1033/1997

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Förordning om ändring av 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 30 och 79 punkterna, sådana de lyder i förordning 497/1996,

ändras 10 § 3 mom. 6 punkten, sådan den lyder i förordning 501/1994, och 4 mom. 26 punkten, sådan den lyder i nämnda förordning 497/1996, och

fogas till 10 § 4 mom. i förordningen nya 8 a- och 58 a-punkter, som följer:

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är:


6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, exekutionsverken, rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, magistraterna, lokala polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, den ortodoxa kyrkan, statens läroanstalter förutom högskolorna, besvärsnämnden för studiestöd, freds- och konfliktforskningsinstitutet och byråföreståndarna vid arbetskraftsbyråerna, samt


Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


8 a) riksåklagarämbetet: biträdande riks-åklagare,


26) skatteverken: tjänsteman som förordnats till chef för en resultatenhet [ Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: enhet ] och stödenhet (personaladministrationsärenden),


58 a) arbetskrafts- och näringscentralerna: avdelningschef och tjänstemän som ansvarar för arbetskraftsavdelningens administrativa och ekonomiska frågor,Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.