1032/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 3 § 1 mom. 3 punkten, 4 § 1 mom. och 23 a § 4 punkten

dessa lagrum sådana de lyder 3 § 1 mom. 3 punkten i lag 1121/1994, 4 § 1 mom. i lag 1079/1989 och 23 a § 4 punkten i lag 755/1993,

ändras 2 § 1 och 2 punkten, 3 § 2 mom., 7 §, 15 § 2 mom., 23 § 1 mom. och 25 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 2 § 1 punkten i lag 66/1994, 2 § 2 punkten, 3 § 2 mom. och 7 § i lag 1633/1992 och 15 § 2 mom., 23 § 1 mom. och 25 § 1 mom. i nämnda lag 755/1993, samt

fogas till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag 755/1993 och i lag 340/1997, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte

1) en ensamboende studerande som enligt 14 § 1 mom. lagen om studiestöd (65/1994) har rätt till bostadstillägg, eller en studerande som har rätt till avgiftsfri bostad från läroanstaltens sida eller som får logiersättning enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) eller enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993);

2) hushåll som består av två eller flera personer, av vilka en erhåller det i 1 punkten nämnda bostadstillägget enligt lagen om studiestöd, utom i det fall att bostadstillägget har beviljats en medlem i hushållet för hans bostad på annan ort;


3 §

Till de i 1 mom. 2 punkten avsedda fasta månadsinkomsterna räknas femton procent av de till hushållet hörande personernas sammanlagda förmögenhet, dividerad med tolv till den del som den överstiger det belopp som statsrådet årligen fastställer i enlighet med hushållets storlek. Som förmögenhet räknas dock inte en bostad som är i hushållets eget bruk. I de fasta månadsinkomsterna inräknas inte de inkomster om vilka stadgas i förordningen, inte heller de i 6 § 4 mom. avsedda hyresinkomster som fås av en underhyresgäst. Då de fasta månadsinkomsterna fastställs används i brist på annan tillförlitlig utredning det totala beloppet av den berördes förtjänst- och kapitalinkomster vid den senast verkställda beskattningen.

7 §

Statsrådet fastställer årligen de skäliga maximala månatliga boendeutgifterna per kvadratmeter samt det maximala antalet kvadratmeter. Då de maximala boendeutgifterna fastställs kan bostadens läge, storlek, ålder och utrustningsstandard beaktas. Då det maximala antalet kvadratmeter fastställs skall hushållets storlek beaktas, varvid det också kan beaktas om hushållet omfattar en handikappad person vars behov av utrymme för behövliga hjälpmedel eller för en person som behövs för vården är särskilt stort.

15 §

Bostadsbidraget betalas justerat enligt 1 mom. 1 punkten från ingången av månaden efter förändringen av inkomsten och enligt 2 punkten från ingången av månaden efter förändringen i förhållandena. Då hushållets inkomstnivå förändras mitt i månaden anses förändringen ha skett vid den tidpunkt då den ändrade inkomsten börjar förtjänas.


19 §

Bostadsbidrag som har betalts utan grund kan också återkrävas hos hyresvärden, om till honom har betalts bostadsbidrag för en tid då han inte längre har rätt att bära upp hyra, eller om han har underlåtit sin i 23 § avsedda anmälningsplikt, eller om han annars har lyft bostadsbidrag och varit medveten om att bidragstagaren inte längre har rätt till bostadsbidrag.


23 §

Sökande och mottagare av bostadsbidrag är skyldiga att så som folkpensionsanstalten bestämmer meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgifter som behövs för beviljande eller justering av bostadsbidrag. En bidragstagare är även skyldig att utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i förhållandena som avses i 15 § 1 och 4 mom. Då bostadsbidraget betalas till hyresvärden, är han, efter att ha informerats om att bidragstagarens rätt att besitta lägenheten upphör eller att han flyttar ut ur den bostad för vilken bidraget beviljats, skyldig att meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå detta. I meddelandet skall nämnas när hyresgästens besittningsrätt upphör och när han flyttat ut ur lägenheten.


25 §

Statens, kommunernas och andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, försäkrings- och pensionsanstalter, pensionsstiftelser, arbetsgivare, hyresvärdar samt sjukhus och andra vårdinrättningar är skyldiga att gratis lämna folkpensionsanstalten och en besvärsinstans som anges i denna lag de uppgifter som de förfogar över och som behövs för att avgöra ett bostadsbidragsärende.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Bestämmelserna i 3 § 2 mom. och 7 § tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras då lagen träder i kraft eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 157/1997
MiUB 10/1997
RSv 153/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.