1024/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av 77 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 77 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1549/1995, som följer:

77 §
Utlandsarbetsinkomst

Lön för arbete som utförts utomlands (utlandsarbetsinkomst) är inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som utlandsarbetsinkomst anses inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte primärt får beskatta, och inte heller lön som har uppburits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligrättsligt samfund eller från Finlands Utrikeshandelsförbund rf eller för arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på lön som uppbärs den dag lagen träder i kraft eller därefter. Den lag som var i kraft 1995 tillämpas dock vid beskattningarna för 1996―1998 om utlandstjänstgöringen

1) har börjat före 1996 eller

2) börjar eller har börjat före 1999 och ansluter sig till byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet och arbetsstaten därtill enligt en uttrycklig bestämmelse i ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte får beskatta lön för arbete som ansluter sig till byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet.

RP 161/1997
StaUB 24/1997
RSv 152/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.