1019/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 1 § 2 punkten, 3 § 2 mom. 1 punkten och 28 §, av dessa lagrum 3 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 229/1996, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjäntemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specifieras i statsbudgeten, är


2) tjänsterna som chef för exekutionsverk,


3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, länsrätterna, tingsrätterna, specialdomstolarna, exekutionsverken, häradsämbetenas exekutionsavdelningar, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå, asylnämnden, konkursombudsmannens byrå, centralen för undersökning av olyckor och rättsregistercentralen; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning och beslut som gäller tjänster vid häradsåklagarämbeten och vid åklagaravdelningen vid häradsämbeten fattas av riksåklagarämbetet.


28 §

De chefer för ämbetsverk direkt underställda ett ministerium vars tjänst specificeras i statsbudgeten och verkställande direktören för ett statligt affärsverk, dock inte riksåklagaren, är sådana i 26 § 5 punkten statstjänstemannalagen avsedda chefer för ämbetsverk som förutom på de uppsägningsgrunder som bestäms i 25 § 2 mom. statstjänstemannalagen även kan uppsägas ifall skäl därtill finns.

I övrigt är riksåklagaren sådan tjänsteman som avses i 26 § 5 punkten statstjänstemannalagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.