1005/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 november 1997

Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1998

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 10 § och 23 § 1 mom. lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/1992), sådana de lyder i lag 1151/1996 beslutat:

1 §
Grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter samt yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 12―14 och 14 a § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/1992) är det per elev fastställda genomsnittliga beloppet

1) i grundskolor 20 980 mark,

2) i gymnasier 18 510 mark,

3) yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter 35 848 mark samt

4) i yrkeshögskolor 27 696 mark.

2 §
Medborgarinstitut och musikläroanstalter

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 15 och 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga beloppet

1) i medborgarinstitut 308 mark samt

2) inom yrkesutbildning vid musikläroanstalter 317 mark och inom annan utbildning vid musikläroanstalter 233 mark.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 23 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga beloppet för bibliotek 223 mark.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 1998 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte annat följer av 2 mom. Beslutet tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för år 1998.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 25 september 1997 om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1998 (917/1997).

Om den godkända statsbudgeten och de lagar som givits i anslutning till den avviker från budgetpropositionen för 1998 till de de-lar som avses i detta beslut, fastställer statsrådet nya genomsnittliga belopp för priserna per enhet för år 1998.

Helsingfors den 13 november 1997

Minister
Claes Andersson

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.