1002/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 2 § 2 mom., 7 § 4 mom. samt 12 och 14 §,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 211/1986, 7 § 4 mom. sådant det lyder i lag 562/1993 och 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 392/1976 och 317/1995, som följer:

2 §

I 1 mom. nämnd försäkring får upptas retroaktivt för det löpande kalenderåret och de fem närmast föregående kalenderåren. Försäkring får inte upptas efter företagarens död, om inte pensionsskyddscentralen på ansökan av en delägare i dödsboet av särskilda skäl beslutar annat.

7 §

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålls genom att de fastställda och enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp divideras med motsvarande tid. Om pensionsanstaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 5 mom., sänks den pensionsgrundande arbetsinkomsten för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna enligt vad som bestäms närmare genom förordning. Har för företagaren fastställts arbetsinkomst för tiden efter det att han har fyllt 23 år, skall vid fastställandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten inte beaktas arbetsinkomsterna före nämnda ålder och inte heller motsvarande tid.


12 §

Har företagaren försummat att uppta försäkring enligt denna lag och avhjälper han inte på anmodan försummelsen inom av pensionsskyddscentralen utsatt skälig tid, upptar pensionsskyddscentralen försäkring på företagarens vägnar (tvångsförsäkring). Pensionsanstalten fastställer härvid företagarens arbetsinkomst på grundval av anskaffad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning och uppbär försäkringspremien, som pensionsanstalten kan höja till högst dubbelt belopp för tiden för försummelsen. Närmare anvisningar om påförande av förhöjning ges av pensionsskyddscentralen.

Om företagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden uppbära en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).

Vid försummelse som avses i 1 mom. får arbetsinkomst inte fastställas retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret och de två närmast föregående kalenderåren. Har försäkringsskyldigheten försummats för tid, som föregår denna tid, är rätten till pension enligt denna lag till denna del förverkad. På företagarens anmälan kan pensionsanstalten dock fastställa företagarens arbetsinkomst för de tre kalenderår som föregår ovan nämnda kalenderår. Försäkringen träder i kraft för nämnda tid endast om företagaren betalar den försäkringspremie som på grundval av arbetsinkomsten fastställts för denna tid inom sex månader efter det att beslutet om fastställande av arbetsinkomsten meddelats.

Om företagaren är tvångsförsäkrad, tillämpas inte 9 § 2 mom. på honom.

Försäkringspremien skall uppbäras hos den betalningsskyldige senast inom de fem kalenderår som omedelbart följer efter det år under vilket den har påförts. I annat fall förverkas rätten till premien. Pensionstagarens utestående försäkringspremier kan dras av från pensionen enligt vad som närmare bestäms genom förordning.

14 §

Ändring i och undanröjande av pensionsskyddscentralens beslut som avses i 1 § 5 mom. och 3 § samt i pensionsanstaltens beslut som avses i 7 § 2 mom. får sökas enligt vad som bestäms i lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Vid tillämpning av 7 § 4 mom. sänks inte arbetsinkomsten för 1992 eller för tiden före 1992.

Lagens 12 § 1 mom. tillämpas på beslut som gäller försummelse av försäkringsskyldigheten och som ges den 1 januari 1998 eller senare.

Lagens 12 § 3 och 4 mom. tillämpas på en företagare för vilken pensionsskyddscentralen med stöd av 12 § 1 mom. upptar en tvångsförsäkring.

RP 156/1997
ShUB 17/1997
RSv 136/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.