988/1997

Given i Helsingfors den 14 november 1997

Förordning om finansministeriet

På föredragning av finansministern föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/1993):

1 §
Ministeriets uppgifter

Om finansministeriets uppgifter och verksamhetsområde bestäms i reglementet för statsrådet.

2 §
Organisation och arbetsordning

Om finansministeriets organisation bestäms i ministeriets arbetsordning.

I ministeriets arbetsordning bestäms också om ledning av ministeriet och styrning av ministeriets förvaltningsområde, de ledande tjänstemännens uppgifter och deras ställföreträdande, beredning av ärenden och vem som skall avgöra ett ärende samt om den övriga interna förvaltningen.

Ministeriets arbetsordning fastställs av finansministern. Om flera än en minister har förordnats, fastställs bestämmelserna om de ärenden som skall avgöras av tjänstemän av vardera ministern i fråga om det egna verksamhetsområdet.

Chefen för en avdelning eller enhet kan närmare bestämma om organiseringen av uppgifterna i avdelningens eller enhetens arbetsordning.

3 §
De ledande tjänstemännen

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren, som biträds av understatssekreterarna.

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna och chef för den enhet som ansvarar för ministeriets förvaltning ett regeringsråd, förvaltningsdirektör. En avdelningschef kan biträdas av en biträdande avdelningschef eller en annan motsvarande tjänsteman. Chef för en sådan annan enhet som grundar sig på en bestämmelse i ministeriets arbetsordning är en tjänsteman som förordnats till uppgiften av ministern.

Statssekreteraren, avdelningschefen och chefen för den enhet som ansvarar för ministeriets förvaltning utser chefen för en enhet som de har tillsatt.

Chefen för en avdelning och utvecklingschefen har titeln överdirektör, chefen för den avdelning som ansvarar för beredningen av statsbudgeten har dock titeln budgetchef och chefen för den avdelning som ansvarar för statens arbetsgivarverksamhet titeln statens arbetsmarknadsdirektör.

4 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkor är

1) för statssekreteraren högre högskoleexamen, förtrogenhet med ministeriets verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för understatssekreterarna högre högskoleexamen, förtrogenhet med det verksamhetsområde vid ministeriet som han förestår, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för avdelningscheferna och för utvecklingschefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

4) för tjänsten som regeringsråd, lagstiftningsdirektör juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

5) för tjänsten som finansieringsråd, finansieringsdirektör högre högskoleexamen, förtrogenhet med finansieringsfrågor och i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

6) för tjänsten som regeringsråd, förvaltningsdirektör juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

7) för tjänsten som budgetråd, biträdande budgetchef och finansrådet såsom biträdande avdelningschef samt andra biträdande avdelningschefer högre högskoleexamen, förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

8) för regeringsråden, budgetråden, finansråden, lagstiftningsråden, informationsteknologidirektören och en konsultativ tjänsteman som till tjänsteställningen motsvarar dessa högre högskoleexamen, som för regeringsråden skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

9) för annan än i 8 punkten avsedd konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen,

10) för regeringssekreterarna juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

5 §
Tjänsteutnämningar

Statssekreteraren, understatssekreterarna, avdelningscheferna, utvecklingschefen, det regeringsråd som är lagstiftningsdirektör, det finansieringsråd som är finansieringsdirektör, det regeringsråd som är förvaltningsdirektör, finansrådet såsom biträdande avdelningschef, det budgetråd som är biträdande budgetchef, biträdande avdelningscheferna samt regeringsråden och regeringssekreterarna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Budgetråden, finansråden, lagstiftningsråden, informationsteknologidirektören och de konsultativa tjänstemännen utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän liksom även personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

6 §
Avgörande av ärenden

Ministern avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas av ministeriet.

Ministeriets tjänstemän avgör övriga ärenden i vilka beslut skall fattas av ministeriet än sådana som är av principiell vikt eller vittsyftande, enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman. Samma rätt tillkommer statssekreteraren, en understatssekreterare och chefen för en avdelning eller en annan enhet beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

7 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte annat föreskrivs i denna förordning, gäller i fråga om ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 19 november 1997 och genom den upphävs förordningen den 19 februari 1993 om finansministeriet (196/1993) jämte ändringar.

Helsingfors den 14 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.