967/1997

Given i Helsingfors den 31 oktober 1997

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 45 § 4 mom., sådant det lyder i lag 446/1995, samt

fogas till lagen en ny 29 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

Rätt till ersättning för uthyrning av exemplar av verk som upptagits på film eller fonogram
29 a §

En upphovsman som till en filmproducent eller en fonogramproducent har överlåtit rätten att till allmänheten genom uthyrning sprida exemplar av verk som tagits upp på film eller fonogram har rätt att för uthyrningen få en skälig ersättning av producenten. Upphovsmannen kan inte avstå från sin rätt till ersättning.

45 §

Beträffande upptagning av framföranden, kopiering, tillgängliggörande för allmänheten och spridning enligt denna paragraf gäller på motsvarande sätt 3 §, 6―8 §, 11 §, 12 § 1―3 mom., 14 § 1 mom., 15 och 16 §, 17 § 2 mom., 19 § 1 och 2 mom., 21, 22, 25 b, 25 d, 25 g―25 i, 26 a―26 h §, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 29 a, 41 och 42 §. Dock skall 19 § 1 mom. tillämpas endast om det upptagna framförandet med den utövande konstnärens samtycke har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna lag träder i kraft den 10 november 1997.

Lagen tillämpas även på sådana verk som har skapats innan den träder i kraft och som fortfarande åtnjuter skydd.

På handlingar som utförts innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Lagens 29 a § tillämpas på avtal som ingåtts tidigast den 19 november 1992. Beträffande avtal som ingåtts före den 1 juli 1994 har upphovsmannen rätt till ersättning endast om han har yrkat på detta före den 1 januari 1997.

Vad som bestäms i 2―4 mom. tillämpas på motsvarande sätt på utövande konstnärer och på skyddsobjekt som avses i 45 §.

RP 43/1997
KuUB 17/1997
RSv 126/1997
Rådets direktiv 92/100/EEG; EGT nr L 346, 27.11.1992, s. 61

Helsingfors den 31 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.