966/1997

Utfärdat i Helsingfors den 29 oktober 1997

Undervisningsministeriets beslut om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 17 § studentexamensförordningen av den 21 november 1994 (1000/1994), av dessa lagrum det tidigare sådant det lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer vid studentexamensnämnden är

1) studentexamensprov, bedömning av prestationer, studentexamensbetyg och särskilda betyg över avlagda godkända prov, samt

2) kontrollbedömning.

2 §
Fasta avgifter

För de prestationer som nämns i 1 § 1 punkten uppbär studentexamensnämnden en fast grundavgift på 100 mark per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 95 mark för varje prov. För deltagande i prov i ett främmande språk som verkställs i stället för prov i det andra inhemska språket uppbärs dock 150 mark.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. uppbärs för deltagande i den engelskspråkiga studentexamen som genomförs på försök en grundavgift på 300 mark per examinand och en avgift på 95 mark för varje prov.

Grundavgift för deltagande i studentexamen betalas vid varje examenstillfälle.

För den kontrollbedömning som nämns i 1 § 2 punkten uppbärs 300 mark. Ett verifikat över att avgiften har betalts skall uppvisas i samband med ansökan. Avgiften återbetalas till den betalande om den nya bedömningen leder till en höjning av vitsordet.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som studentexamensnämnden prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildningstjänster,

2) informationstjänster som grundar sig på studentexamensnämndens register och databaser samt direktanvändning av databaser,

3) upphovsrätt till provuppgifterna,

4) ljuskopior och andra kopior,

5) beställda utredningar och utlåtanden,

6) andra beställda serviceprestationer, samt

7) sändning och postning av beställda handlingar och annat material.

4 §
Avgiftsfria prestationer

Ingen avgift uppbärs för beslut av studentexamensnämnden som gäller deltagande i prov i ett främmande språk som verkställs i stället för prov i det andra inhemska språket, rätten att i ett enskilt fall delta i studentexamen på basis av yrkesutbildning eller annan motsvarande utbildning och undantagsarrangemang för handikappade examinander.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1997. Genom detta beslut upphävs beslutet av den 1 november 1995 med samma namn (1248/1995).

Helsingfors den 29 oktober 1997

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Direktör
Simo Juva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.