964/1997

Given i Helsingfors den 31 oktober 1997

Lag om ändring av 15 § lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 15 § 1 mom., sådant det lyder i lag 245/1996, som följer:

15 §
Upplåning

Till fonden kan upptas lån om dess egna tillgångar inte förslår för behövliga stödlån eller andra stödåtgärder enligt denna lag. Lånebeloppet får, sammanräknat med fondens egna tillgångar samt givna borgensförbindelser och garantier, på en gång uppgå till högst 20 000 miljoner mark vid utgången av varje kalenderår. Motvärdet av lån i utländsk valuta beräknas enligt den medelkurs som Finlands Bank noterade för valutan när lånet togs. Om upplåning till fonden samt om ränte- och valutaväxlingsavtal eller andra garderingsavtal i samband med lånen beslutar statsrådets allmänna sammanträde, som kan ge ministeriet eller statskontoret i uppdrag att inom de gränser som statsrådets allmänna sammanträde bestämmer fatta beslut om fondens upplåning samt om ränteoch valutaväxlingsavtal eller andra garderingsavtal i samband med upplåningen. Lånen upptas i statens namn.Denna lag träder i kraft den 3 november 1997.

RP 121/1997
EkUB 19/1997
RSv 125/1997

Helsingfors den 31 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.