932/1997

Utfärdat i Helsingfors den 9 oktober 1997

Försvarsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriet har med stöd av 8 § 2 mom. lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller avgifter som uppbärs för prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde.

Detta beslut tillämpas inte på sådant samarbete mellan myndigheter i Finland eller sådant internationellt samarbete där de direkta utgifter som verksamheten medför fördelas mellan deltagarna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka fasta avgifter som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde uppbärs är

1) försvarsministeriets beslut om export enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990), för vilket avgiften är 445 mark,

2) beslut som försvarsministeriet meddelar i egenskap av rättsmedelsinstans och som avses i 26 § 1 mom. lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (514/1984), för vilket avgiften är 450 mark, samt

3) huvudstabens tillståndsbeslut angående flygfotografering enligt förordningen om flygfotografering av vissa områden och objekt (858/1993), för vilket avgiften är 410 mark.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt affärsekonomiska grunder är

1) uthyrning av lokaler eller utarrendering av områden och därtill hörande rättigheter samt uthyrning av personalbostäder och överlåtelse av andra slag av nyttjanderätt till de ovan nämnda, försäljning av naturresurser, uthyrning av jakt- och fiskerätt och försäljning av tillstånd som gäller sådan rätt,

2) användning av avlönad personal och värnpliktiga samt inventarier och anordningar,

3) service som produceras av Försvarsförvaltningens byggverk,

4) uthyrning av lösegendom, samt

5) annan service och andra prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag.

Service eller prestationer som prissätts enligt affärsekonomiska grunder kan ges till nedsatt pris om anslag har anvisats för verksamheten i fråga.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1997 och gäller till utgången av år 2002.

Genom detta beslut upphävs försvarsministeriets beslut av den 29 december 1993 om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde (1498/1993).

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 9 oktober 1997

Försvarsminister
Anneli Taina

Äldre regeringssekreterare
Seppo Paasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.