919/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 september 1997

Skattestyrelsens beslut om Koncernskattecentralens behörighet samt om behörig skatterättelsenämnd

Skattestyrelsen har med stöd av 1 § 3 mom. och 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådant dessa lagrum lyder i lagen 637/1997, bestämt:

1 §
Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig vid beskattningen av de skattskyldiga som Skattestyrelsen särskilt utser.

Koncernskattecentralens behörighet omfattar de uppgifter som gäller beskattning av skattskyldiga som utsetts med stöd av 1 momentet och som genom lag, förordning eller annat förordnande stadgats ankomma på skatteverket.

Avvikande från vad som bestäms i 2 momentet

1) är Nylands skatteverk behörigt i lagen om skatteuppbörd eller någon annanstans bestämda uppgifter som angår skatteuppbörd, dock så att Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter om skattelättnad eller -uppskov samt uppgifter om skatteansvarighet som avses i 4 e § lagen om skatteuppbörd,

2) tillkommer behörigheten att handlägga de i fastighetsskattelagen (654/1992) angivna uppgifterna som angår verkställandet av fastighetsbeskattningen, bestämmandet av skogsvårdsavgiften som avses i lagen om skogsvårdsföreningar (558/1950) samt andra uppgifter som angår ovan nämnda skatter det skatteverk till vilket uppgifterna särskilt stadgats eller bestämts,

3) tillkommer behörigheten i såväl i 11 § 2 mom. lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) nämnda ärenden som gäller återbetalning av skatt som uppburits felaktigt som i 11 a § sagda lag nämnda ärenden angående beviljande av gottgörelse för bolagsskatt det skatteverk inom vars tjänsteområde hemkommunen för den som är skyldig att uppbära skatten eller för det bolag som delar ut dividenden är belägen samt

4) tillkommer behörigheten i uppgifter enligt Skattestyrelsens beslut om användning av stämpelskattemaskin (1334/1996) det skatteverk inom vars tjänsteområde stämpelskattemaskinen används.

2 §
Specialsituationer med anknytning till organisering av behörighet

Koncernskattecentralen och det vederbörande skatteverk som annars är behörigt kan komma överens om fördelningen av sin behörighet med avvikelse från vad som bestäms i detta beslut. Den skattskyldige skall underrättas om beslutet, om detta är nödvändigt med tanke på fullgörandet av deklarations- eller betalningsskyldigheten, för ändringssökande eller av någon annan orsak.

Koncernskattecentralen kan överlåta uppgifter som angår beskattningens tekniska verkställande att skötas av ett annat skatteverk.

3 §
Behörig skatterättelsenämnd

Behörig skatterättelsenämnd i ärenden som behandlas av Koncernskattecentralen är skatterättelsenämnden i Helsingfors skattedistrikt.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Beslutet tillämpas på

1. i eller med stöd av lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) stadgade eller bestämda på skatteverket ankommande uppgifter i anslutning till beskattningen av de skattskyldiga vars räkenskapsperiod upphör den 1 december 1997 eller därefter,

2. till skatteverket hörande uppgifter som reglerats i eller med stöd av lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig eller om vilka det stadgats i eller med stöd av nämnda lagar så att Koncernskattecentralen är, vad gäller åligganden med anknytning till förskottsuppbörden, för första gången behörig att handlägga uppgifter som hör samman med förskott vilka tillgodoräknas vid beskattningen för ovan i punkt 1 nämnda skatteår samt att handlägga uppgifter som hör till betalningsövervakningen i samma omfattning som om den skattskyldiges hemkommun hade under kalenderåret 1997 överförts från ett skatteverk till ett annat på det sätt som anges i 30 § lagen om förskottsuppbörd,

3. uppgifter som enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) eller med stöd av den stadgats eller bestämts till skatteverket med tillämpande av i tillämpliga delar vad i 2 punkten angående betalningsövervakning bestäms,

4. i eller med stöd av mervärdesskattelagen (1501/1993) och lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) som stadgats eller bestämts och som ankommer skatteverket i den omfattning som om den skattskyldiges hemkommun hade ändrats såsom avses i 158 § mervärdesskattelagen under kalenderåret 1997 från ett skatteverk till ett annat,

5. uppgifter som stadgats eller bestämts i eller med stöd av inkomstskattelagen (1535/1992), lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller lagen om skattelättnader för sjöfarten (433/1981) som ankommer på skatteverket vid beskattningen för de skatteår som nämns i 1 punkten, samt

6. de i 1 § 3 mom. 1 punkten avsedda uppgifter som angår skatteuppbörd för de skatters och betalningars del som enligt detta beslut ingår i Koncernskattecenterns behörighet.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 30 september 1997

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Biträdande direktör
Timo Räbinä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.