914/1997

Given i Helsingfors den 3 oktober 1997

Förordning om en servicecentral för små arbetsgivare

På föredragning av arbetsministern bestäms med stöd av 8 § lagen den 10 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997):

1 §

Vid arbetskraftsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral som arbetsministeriet bestämmer finns en servicecentral för små arbetsgivare.

2 §

Centralen kan på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning sköta den betalningsrörelse som gäller förskottsinnehållningar enligt lagen om förskottsuppbörd (418/1959), arbetsgivares socialskyddsavgift och andra avgifter som arbetsgivaren skall betala på basis av arbetsförhållande samt utföra löneräkning och löneutbetalning om arbetsgivaren är ett företag med högst tre arbetstagare. Centralen kan dessutom ge arbetsgivare råd angående skötseln av betalningsrörelse samt löneräkning och löneutbetalning.

3 §

Centralens tjänster är avgiftsbelagda. Avgifterna fastställs på företagsekonomiska grunder enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

4 §

Chef för centralen är en byrådirektör.

Byrådirektören skall leda verksamheten enligt de resultatmål som uppställts av arbets- kraftsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen och som baserar sig på förhandlingar mellan centralen och arbetskraftsavdelningen.

5 §

De ärenden som hör till centralen avgörs av byrådirektören eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen har tilldelats avgöranderatt.

6 §

I centralens arbetsordning bestäms närmare om centralens organisation och uppgiftsfördelning.

Arbetsordningen fastställs av centralen.

7 §

Byrådirektören för centralen utnämns av arbetskraftsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen.

Centralens övriga tjänstemän utnämns och övring personal anställs av centralen.

8 §

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskifter om tillämpningen av denna förordning.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997.

Helsingfors den 3 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.