901/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 september 1997

Trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg

Trafikministeriet har med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) och förordningen den 11 juli 1997 om transport av farliga ämnen på järnväg (674/1997) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller transport av farliga ämnen på järnväg.

2 §
Definitioner

Om inte något annat bestäms, avses i detta beslut och bilagan till detta med:

a) RID-bestämmelser de internationella järnvägsbestämmelserna om farliga gods i bihanget till bilaga B (CIM) till konventionen om internationella järnvägstransporter (COTIF) (FördrS 5/1985),

b) ADR-avtal den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) jämte ändringar,

c) transporterande järnväg det järnvägsföretag som åtagit sig att utföra transporten,

d) kolli avsändares eller tillverkares minsta förpackning eller föremål som är avsedda som en enda enhet, med undantag av försändelser fastbundna på pallar med krymp- eller sträckfilm.

3 §
Bilagan till beslutet

I bilagan till detta beslut finns de detaljerade föreskrifter som avses i lagen om transport av farliga ämnen på järnväg (719/1994).

4 §
Personalutbildning

Lokförare, tågklarerare och personer som är ansvariga för rangeringsarbetena samt lastning och lossning av farliga ämnen, skall meddelas undervisning i transport och behandling av farliga ämnen.

Huvudsyftet med utbildningen är att göra vederbörande medvetna om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen, behandlingar och lagring av kollin och att ge den baskunskap som behövs för att antalet olyckssituationer skall kunna minskas samt baskunskaper om vilka omedelbara åtgärder som skall vidtas i en olyckssituation för att personer och miljön skall kunna skyddas samt verkningarna begränsas.

Undervisning skall meddelas åtminstone i följande ämnen till de delar dessa ämnen anknytes till ifrågavarande personalgrupps arbetsuppgifter:

a) bestämmelserna om transport av farliga ämnen,

b) de allmännaste typerna av risker vid transport av farliga ämnen och ämnenas egenskaper,

c) första hjälp, grundläggande kunskap om användningen av skyddsutrustning och andra åtgärder vid en olycka,

d) varningsetiketter, märkningen på vagnar samt dokument,

e) förbud mot samlastning på en vagn eller i samma container och

f) säkerhetsåtgärder under lastning och lossning av farliga ämnen.

Minimilängden av undervisningen för de olika personalgrupperna är:

a) 8 timmar för lokförare, tågklarerare och personer ansvariga för rangeringsarbetena och

b) 20 timmar för personer ansvariga för lastning och lossning av farliga ämnen.

För att upprätthålla personalens kompetens, bör fortbildning för ovannämnda personalgrupper meddelas med lämpliga mellanrum.

5 §
Ikraftträdelse och övergångsstadganden

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 16 april 1992 om transport av farliga ämnen på järnväg (394/1992). Bilagan till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg jämte ändringar, med undantag av bihang XXIV och XXV i bilaga, förblir dock i kraft som sådana tills något annat bestäms.

Rådets direktiv 96/49/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 25
Kommissionens direktiv96/87/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsingfors den 18 september 1997

Trafikminister
Matti Aura

Överingenjör
Liisa Virtanen

Bilaga saknas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.