834/1997

Given i Helsingfors den 29 augusti 1997

Förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentral

På föredragning av miljöministern ändras i förordningen den 24 januari 1995 om Finlands miljöcentral (56/1995) 7 § och 8 § 1 mom. som följer:

7 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är:

1) för generaldirektören högre högskole-examen, förtrogenhet med Finlands miljöcentrals verksamhetsområde och i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet;

2) för forskningsdirektören doktorsexamen, vetenskaplig förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten och i praktiken ådagalagd ledarförmåga; samt

3) för utvecklingsdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten och i praktiken ådagalagd ledarförmåga.

8 §
Besättande av tjänster och anställning av annan personal

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Forskningsdirektören och utvecklingsdirektören utnämns av miljöministeriet på framställning av Finlands miljöcentral. Innan ärendet föredras skall jord- och skogsbruksministeriets utlåtande inhämtas.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Vid besättandet av tjänster som före denna förordnings ikraftträdande ledigförklarats eller utannonserats såsom vakanta skall iakttas 7 § och 8 § 1 mom. denna förordning i den lydelse dessa lagrum hade vid tidpunkten före denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 29 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.