798/1997

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 2-5, 6 och 9 §, 10 § 1 mom., 12 och 13 §, 16 § 1 mom., 19 § 1 mom. och 20 § i sitt beslut av den 31 december 1994 om register för fiskerinäringen (1575/1994),

av dessa 9 § och 16 § 1 mom. sådana de lyder i beslut 179/1997 samt 12 och 13 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda beslut 179/1997, samt

fogat till 5 a §, sådan den lyder i nämnda beslut 179/1997, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Fartyg och insjöfartyg som skall införas i fiskefartygsregistret

I fiskefartygsregistret införs fartyg och båtar, nedan fartyg, som seglar under finsk flagg och bedriver yrkesmässigt fiske inom havsområdet.

På ansökan av yrkesfiskare som avses i 6 a § 1 mom. lagen om fiske (286/1982) antecknas även fartyg och båtar som bedriver yrkesmässigt fiske inom insjöområdet, nedan insjöfartyg, i fiskefartygsregistret.

Med fiskefartyg avses i detta beslut fartyg och insjöfartyg.

3 §
Uppgifter som skall införas i registret

I fiskefartygsregistret antecknas i kommissionens förordning (EG) nr 109/94 om gemenskapens register över fiskefartyg avsedda uppgifter om fartyget och den fiskelicens fartyget beviljats. I registret antecknas om insjöfartyg de uppgifter som nämns i 8 § 1 mom. förordningen om båttrafik (152/1969). I registret antecknas dessutom fiskefartygsägarens eller, om ägarna är flera, envar ägares namn, yrke, personsignum, språkkod, hemadress, telefonnummer och ägarandel.

4 §
Gruppering

Fiskefartygen indelas i fyra grupper enligt det huvudsakliga användningssättet vid fiske enligt följande:

1) grupp 1: trålare,

2) grupp 2: fartyg som fiskar med drivgarn och drivrev,

3) grupp 3: övriga fartyg,

4) grupp 4: insjöfartyg.

I fiskefartygsregistret infört fartyg skall ges ett igenkänningstecken som består av tre bokstäver samt en sifferdel. I igenkänningstecknets bokstavsdel ingår bokstäverna FIN och i sifferdelen en för var fartygsgrupp i löpande nummerordning given nummer. Framför numret placeras ytterligare en siffra som anger fartygets fartygsgrupp enligt 1 mom.

I fiskefartygsregistret infört insjöfartyg ges ett igenkänningstecken som består av tre bokstäver samt en sifferdel. I igenkänningstecknets bokstavsdel ingår bokstäverna KAL och i sifferdelen en i löpande ordning given nummer.

5 §
Registrering

Fartygets ägare skall innan fartyget tas i bruk för fiske anmäla det till fiskefartygsregistret. Till ansökan skall fogas en till riktigheten styrkt kopia av en handling som visar övergången av äganderätten samt, i fråga om fartyg som skall besiktigas, även kopior av besiktningsinstrumenten.

Registreringen utförs och fiskelicensen beviljas av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde fartygets ägare bor. Innan fartyget registreras och fiskelicensen beviljas skall arbetskrafts- och näringscentralen erhålla jord- och skogsbruksministeriets fastställelse av fartygets registrering och fiskelicens. Ministeriet beviljar fastställelse enligt de förutsättningar som härrör av artikel 11 i förordning (EEG) nr 3760/92 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk samt inom ramen för det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan.

Om fartyget är minst 15 meter långt skall fartyget även införas i det fartygsregister, som avses i fartygsregisterlagen (512/1993). I fartygsregistret kan även ett mindre fartyg införas, om det är minst 10 meter långt.

Registrering av insjöfartyg utförs på ansökan hos den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde insjöfartygets ägare bor. Till ansökan skall fogas en till riktigheten styrkt kopia av en handling som visar övergången av äganderätten samt, i fråga om insjöfartyg som skall besiktigas, även kopior av besiktningsinstrumenten.

5 a §
Begränsning av registrering

Ett fartyg registreras inte och beviljas inte heller fiskelicens om detta förhindras av de skyldigheter som fastställts genom rådets beslut om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa (97/413/EG).

6 §
Registerutdrag och fiskelicens

Över införandet av fiskefartyg i fiskefartygsregistret utfärdas ett registerutdrag, som samtidigt tjänar som fiskelicens.

9 §
Avförande ur fiskefartygsregistret

Ett fartyg avförs ur fiskefartygsregistret på grundval av anmälan av ägaren. Har fartyget förstörts, skrotats, överlåtits till utlandet, permanent överförts för att användas för annat än för fiske eller om fartyget inte har använts för fiske under föregående kalenderår, kan fartyget avföras ur registret utan anmälan. Registerföraren skall bereda sakägare tillfälle att bli hörd innan beslut fattas. Fiskelicens som beviljats fartyget förfaller i och med att fartyget avförs ur registret.

Insjöfartyg avförs ur fiskefartygsregistret på grundval av anmälan av ägaren eller yrkesfiskaren. Insjöfartyg kan avföras ur registret om det har förstörts eller inte har använts för fiske under föregående kalenderår. Registerföraren skall bereda sakägare tillfälle att bli hörd innan beslut fattas.

10 §
Skyldighet att göra anmälan om ändringar till fiskefartygsregistret och justering av fiskefartygsregistret

Har ett registrerat fiskefartyg förstörts eller överlåtits till utlandet eller om det inte längre används för yrkesmässigt fiske i Finland eller om någon annan väsentlig ändring skett i de uppgifter som införts i fiskefartygsregistret, skall fiskefartygets ägare ofördröjligen göra anmälan därom.


12 §
Fiskare som skall införas i registret

I yrkesfiskarregistret införs sådan ägare till registrerat fiskefartyg, som bedriver yrkesmässigt fiske inom havsområdet. Även annan person som bedriver yrkesmässigt fiske inom havsområdet införs i registret. På anhållan kan även yrkesfiskare inom insjöområdet införas i registret.

Fiskare som avses i 1 mom. registreras i fyra grupper enligt följande:

1) grupp 1: fiskare inom havsområdet, vilkas beskattningsbara inkomst av fiske i statsbeskattningen utgör minst 30 procent av deras totala beskattningsbara inkomster i statsbeskattningen,

2) grupp 2: fiskare inom havsområdet, vilkas beskattningsbara inkomst av fiske i statsbeskattningen utgör mindre än 30 procent men mera än 15 procent av deras totala beskattningsbara inkomster i statsbeskattningen,

3) grupp 3: övriga fiskare som bedriver yrkesmässigt fiske inom havsområdet,

4) grupp 4: fiskare inom insjöområdet, vilkas beskattningsbara inkomst av fiske i statsbeskattningen utgör minst 30 procent av deras totala beskattningsbara inkomster i statsbeskattningen.

13 §
Anmälan till yrkesfiskarregistret

Fiskare som avses i 12 § 2 mom. 1-3 punkten i detta beslut skall anmäla sig till arbetskrafts- och näringscentralen innan fisket inleds. Till anmälan skall fiskaren foga sådana utredningar som behövs för att de i 6 a § lagen om fiske (286/1982) och i 12 § 2 mom. i detta beslut stadgade kraven skall kunna konstateras vara uppfyllda.

Yrkesfiskare inom insjöområdet skall till sin anmälan foga uppgifter som motsvarar de i 1 mom. nämnda.

Yrkesfiskare är även senare skyldiga att på anfordran inge i 1 mom. avsedda uppgifter för att registret skall kunna ses över.

16 §
Fiskares anmälningsskyldighet

Befälhavare på fartyg som bedriver fiske av kvoterade fiskarter inom havsområdet är skyldig att inom 48 timmar från det fångsten lossats inlämna en anmälan om lossning av fångsten till arbetskrafts- och näringscentralen. Den som fiskar med fartyg med en totallängd som är mindre än 10 meter skall inlämna en anmälan med motsvarande uppgifter kalendermånadsvis senast den femte dagen påföljande månad.


19 §
Registerförare

De i 1 § statsrådets beslut om arbetskraftsoch näringscentralernas verksamhetsområden och verksamhetsställen (122/1997) och i 1 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om arbetskrafts- och näringscentralernas skötsel av uppgifter som berör fiskerinäringen (619/1997) nämnda arbetskrafts- och näringscentralerna för de i detta beslut avsedda riksomfattande registren enligt ett enhetligt system. Registren skall hållas á jour fortlöpande.


20 §
Anmälningar

Anmälningar som avses i detta beslut skall inlämnas till i 19 § avsedd arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde fiskefartygets ägare eller fiskaren har sin hemort. Anmälningar gällande återskeppning, lossning och första saluföring skall dock lämnas till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde fångsten har lossats.

Anmälningar som avses i detta beslut görs skriftligen. Anmälningsblanketter kan erhållas av arbetskrafts- och näringscentraler.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997. Stadgandena i 5 a § 2 mom. berör inte fartyg som registreras före slutet av år 1997 ifall bindande avtal om dess anskaffning ingåtts före detta beslut trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

1) Rådets förordning (EEG) Nr 3760/92; EGT Nr L 389, 31.12.1992, s. 1,
2) Rådets förordning (EEG) Nr 2847/93; EGT Nr L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingfors den 20 augusti 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Specialplanerare
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.