797/1997

Utfärdat i Helsingfors den 15 augusti 1997

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 9 och 10 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995), av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i beslut av den 18 juni 1997 (597/1997), som följer:Detta beslut träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 15 augusti 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
9 §
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar:
Enskild näringsidkarens grund anmälan 350 mk
Öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 700 mk
Annan näringsidkares grundanmälan 1 500 mk
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsföreningens stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 1 500 mk
Annan ändringsanmälan 250 mk
Registrering av bifirma 350 mk/namn
Fusions- och delningsärenden Anmälan om fusions- och delningsplan 1 500 mk + 250 mk/följande bolag
Anmälan om ändring av fusions- eller delningsplan 250 mk/bolag
Ansökan om verkställande av fusion eller delning 1 500 mk + 900 mk/följande bolag
Anmälan om verkställande av fusion eller delning 250 mk/ bolag
Övriga ansökningsärenden
Ansökan om nedsättning av aktiekapitalet, om nedsättning av uppskrivningsfonden, om ändring av bolagsformen, om vinstutdelning, om nedsättning av reservfonden eller om nedsättning av överkursfonden 2 150 mk
Utdrag, intyg och kopior
Utdrag ur handelsregistret 60 mk
Registreringsintyg 90 mk
Manuellt sammanställt historieutdrag 110 mk/timme
Diarieintyg 25 mk
Övriga intyg som baserar sig på handelsregistret 110 mk/timme
Bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 60 mk
Boksluts- och balansärenden Kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 60 mk
Intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 25 mk
Användning av ADB-system
Anslutningsavgifter:
Användarkoder 1 500 mk
Användarkoder 2–10 250 mk/st
Användarkoder 11– 100 mk/st
Ibruktagande av användarkod på nytt 250 mk
Användningsavgifter:
Förfrågning 2 mk
Firmaförfrågning 1 mk
Informationsåtervinning från handelsregistret i maskinläsbar form 80 000 mk/år
Mikrofilmer:
Handelsregistrets grundkartotek 18 000 mk
Kort för upprätthållande av handelsregistret 6 400 mk/år
Handelsregistrets alfabetiska firmaindex 3 800 mk/år
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1976–1980 10 000 mk
Bokslutshandlingar jämte index föraren 1981– 8 000 mk/år
Avgift för sökande av ändring:
I ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 870 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
10 §
Företagsinteckningsärenden
Intyg
Diarieintyg 50 mk
Gravationsbevis 150 mk
Annat bevis som grundar sig på företagsinteckningsregistret 150 mk
Ansöknings- och anmälningsärenden
Inteckningsansökan 560 mk
Påtagande av ansvaret för inteckning 1 100 mk
Utvidgning eller inskränkning av fastställd inteckning 1 100 mk
Sammanslagning av inteckningar 1 100 mk
Ändring av inteckningars inbördes prioritetsordning 1 100 mk
Dödande av inteckning 100 mk
Anmälan om innehavare av pantskuldbrev 150 mk
Anmälan om utsökning av avgift 150 mk
Ansökan om delning av en inteckning i samband med att ett företag delas 3 000 mk
Anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas 300 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.