785/1997

Utfärdat i Helsingfors den 15 augusti 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har

upphävt punkterna 2 och 4 i bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 29 december 1994 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (4/1995), sådana de lyder i beslutet 930/1995, och

ändrat punkterna 1 och 3 i bilaga 2, sådana de lyder i det nämnda beslutet 930/1995, som följer:


Detta beslut träder i kraft den 22 augusti 1997.

Om de avgifter som uppbärs med stöd av det ändrade beslutet skulle leda till ett för tillståndshavaren förmånligare slutresultat vad gäller tillsynsavgiften för den redovisningsperiod som löper när detta beslut träder i kraft, skall avgiften till den delen bestämmas med tillämpning av det ändrade beslutet.

Helsingfors den 15 augusti 1997

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Kari Paaso

1. Tillsynsavgift för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker

För tillsynen över tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av tabellen och med beaktande av tillståndshavarens försäljning till innehavare av serverings-, detaljhandels- och användningstillstånd samt leveranserna till tillståndshavarens detaljhandel och servering.

Öl och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol 1 p/l
Övriga svaga alkoholdrycker 2 p/l
Starka alkoholdrycker 5 p/l
Sprit 5 p/l

Maximiavgiften för en tillståndshavare är likväl 500 000 mark.

Om tillståndshavaren har flera än ett tillverknings- eller lagringsställe, uppbärs för vart och ett tilläggsställe 1 000 mark i tillsynsavgift.

Om tillståndshavaren sänder in de för tillsynen behövliga uppgifterna på en diskett, enligt ett system som Produkttillsynscentralen godkänt, sänks den på försäljningsvolymerna beräknade tillsynsavgiften samt maximiavgiften med 10 %. Om uppgifterna sänds in genom linjeöverföring, enligt ett system som Produkttillsynscentralen godkänt, sänks avgifterna likväl med 15 %.

Om tillståndshavaren har ett av Produkttillsynscentralen godkänt egentillsynssystem sänks den på försäljningsvolymerna beräknade tillsynsavgiften samt maximiavgiften med 10 %. Om tillståndshavaren därutöver har ett godkänt kvalitetssystem sänks avgifterna likväl med 15 %.

Tillsynsavgiften avrundas nedåt, till närmaste hundramarksbelopp.

Den avgift som en tillståndshavare skall betala uppgår, det första verksamhetsåret undantaget, alltid till minst 2 000 mark. Denna minimiavgift skall inte tillämpas under det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras (1.9-31.8) utan avgiften skall då uppbäras uteslutande på grundval av de faktiska leveransuppgifterna. Om tillsynsavgiften är lägre än 100 mark skall den emellertid inte uppbäras.

Årlig tillsynsavgift uppbärs inte hos innehavare av partihandelstillstånd som är i kraft högst en månad eller som är förenade med begränsad försäljningsrätt.


3. Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd

För tillsynen över användning av sprit och alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av användningstillstånd en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av tabellen samt med beaktande av tillståndshavarens inköp och import för eget bruk.

- Sprit 100 p/l
- Alkoholdrycker 50 p/l

Den på de ovan nämnda grunderna fastställda tillsynsavgiften avrundas nedåt till närmaste hundramarksbelopp.

Hos en innehavare av användningstillstånd uppbärs per verksamhetsställe minimibeloppet 500 mark och maximibeloppet 10 000 mark. Då sprit används för undervisningsändamål är minimiavgiften per verksamhetsställe emellertid 100 mark.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.