782/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 augusti 1997

Statsrådets beslut om vissa arbetarskyddskrav i uthyrningsarbete

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådan denna paragraf lyder i lag 144/1993, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på sådant arbete som avses i 3 § 2 mom. lagen om skydd i arbete (299/1958) (uthyrningsarbete) och i vilket en arbetsgivare (den som låter utföra arbetet) under egen ledning och övervakning använder sig av arbetskraft som är anställd hos en annan arbetsgivare (den som överlåter arbetskraft).

Utöver vad som bestäms i detta beslut gäller om skydd i arbetet, arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter samt företagshälsovård vad som särskilt bestäms därom.

2 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att säkerställa att arbetarskyddet för uthyrda arbetstagare är på samma nivå som för övriga arbetstagare på en arbetsplats.

3 §
Skyldighet att informera för den som låter utföra arbetet

Den som låter utföra arbetet skall innan uthyrningsarbetet påbörjas för den som överlåter arbetskraft tillräckligt noggrant ange de krav på yrkeskunskap som arbetet förutsätter och arbetets särdrag.

4 §
Särskilda skyldigheter för den som låter utföra arbetet

Den som låter utföra arbetet skall innan uthyrningsarbetet inleds sörja för att arbetstagarna får tillräcklig information om vilka faror och olägenheter som förekommer i arbetet samt vilka arbetarskyddsåtgärder dessa förutsätter. Denna information skall innehålla uppgifter om krav på särskild yrkeskunskap och erfarenhet som arbetet förutsätter, uppgifter om de ökade särskilda faror som arbetet medför och de hälsoundersökningar som anknyter till dessa enligt vad därom särskilt bestäms, samt vid behov uppgifter om samarbetet inom arbetarskyddet på arbetsplatsen och arrangemangen när det gäller företagshälsovård.

Den som låter utföra arbetet skall till arbetsplatsens företagshälsovård och arbetarskyddsfullmäktigen i nödvändig utsträckning anmäla om att uthyrningsarbete inleds.

5 §
Särskilda skyldigheter för den som överlåter arbetskraft

Den som överlåter arbetskraft skall informera arbetstagarna om de omständigheter som avses i 3 § och säkerställa att arbetstagarna har tillräcklig yrkeskunskap och erfarenhet för det arbete som skall utföras och att arbetstagarna även i övrigt är lämpliga för arbetet.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1997.

Rådets direktiv 91/383/EEG, EGT nr L 206, 29.7.1991, s. 19-21

Helsingfors den 7 augusti 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.