778/1997

Given i Helsingfors den 15 augusti 1997

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 1 § 1 och 3 mom., 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 § 2 mom., 8 § 1 och 3 mom., 9 § 2 mom., 10 § 2 mom., 12 och 13 § samt 16 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom., 3 § 1 mom., 6 § 2 mom., 8 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 156/1996, samt

fogas nya mellanrubriker före 12 och 13 § samt till lagen nya 12 a och 12 b § som följer:

1 §
Polisförvaltningen

Polisväsendet leds av det ministerium som anges i reglementet för statsrådet (1522/1995) och som nedan i denna lag kallas ministeriet. Regional förvaltningsmyndighet för polisen under ministeriet är länsstyrelsen.


Riksomfattande enheter under ministeriet är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan, Polisskolan och Polisens teknikcentral är enheter under ministeriet.


3 §
Delegationer

I samband med ministeriet och polisinrättningarna finns delegationer. Länsstyrelsen kan dock besluta att det inom ett samarbetsområde som har bildats av polisinrättningar finns en gemensam delegation. Ministeriet fattar beslut om en gemensam delegation i de fall som avses i 8 § 3 mom.


4 §
Polisens högsta ledning

Polisens högsta ledning utgörs av ministeriets polisavdelning.


6 §
Den lokala polisen

Behörighetsvillkor för tjänsten som häradets polischef är juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen en vid universitet avlagd annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av uppgiftsområdet.

8 §
Samarbete

Ministeriet kan, efter att ha hört länsstyrelsen, de berörda häradsämbetena och polisinrättningarna samt områdets kommuner, för en ändamålsenlig skötsel av det lokala polisväsendet fatta beslut om bildande av samarbetsområden. I beslutet kan bestämmas att polisinrättningar sköter uppgifter i samarbete eller att en polisinrättning sköter uppgifter även inom ett annat härad.


Vid bildandet av ett samarbetsområde som omfattar härad som hör till olika län bestämmer ministeriet också de uppgifter som skall skötas i samarbete, chefen för samarbetet och övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet.

9 §
Centralkriminalpolisen

Ministeriet bestämmer de kategorier av ärenden som skall undersökas av centralkriminalpolisen. Ministeriet bestämmer även om undersökningsarrangemangen i förhållandet mellan centralkriminalpolisen och polisens övriga enheter.


10 §
Skyddspolisen

Ministeriet bestämmer närmare vilka kategorier av ärenden som skall undersökas av skyddspolisen.

Polisläroinrättningar
12 §
Polisyrkeshögskolan

Polisyrkeshögskolan är en yrkeshögskola för polisbranschen och lyder under ministeriet. I fråga om den undervisning som ordnas och de examina som avläggs vid Polisyrkeshögskolan iakttas i tillämpliga delar lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995) eller vad som bestäms med stöd av den.

Polisyrkeshögskolan har till uppgift att ansvara för kvaliteten och den fortlöpande utvecklingen av utbildning och övrig verksamhet som den ordnar och att vid regelbundet återkommande tidpunkter delta i utomstående kvalitetsbedömning.

Beträffande annan lämplig högre högskoleexamen och däri ingående studier utöver den polisbefälsexamen som krävs för en polischefstjänst och beträffande disciplinärt förfarande mot studerande vid polisläroinrättningar bestäms genom förordning.

12 a §
Polisskolan

Polisskolan har till uppgift att ge utbildning för polistjänsteexamen och annan utbildning samt bedriva forskning och utvecklingsverksamhet som hör till polisbranschen.

12 b §
Ändringssökande

I beslut som gäller Polisyrkeshögskolans eller Polisskolans intagning av studerande, utvärdering av studieprestationer eller tillgodoräknande av studier får ändring inte sökas genom besvär.

En sökande som är missnöjd med Polisyrkeshögskolans eller Polisskolans antagning av studerande kan söka rättelse hos styrelsen för Polisyrkeshögskolan eller Polisskolan inom 14 dagar efter det att antagningen har offentliggjorts.

En studerande som är missnöjd med utvärderingen av studieprestationer eller tillgodoräknandet av studier som slutförts någon annanstans kan söka rättelse hos styrelsen för Polisyrkeshögskolan eller Polisskolan inom 14 dagar från det att studeranden har haft möjlighet att få del av resultaten av utvärderingen och det sätt på vilket utvärderingsgrunderna har tillämpats på denne.

Beslut som gäller ett sådant rättelseyrkande som avses i 2 mom. överklagas på det sätt som förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestämmer. Ändring i beslut som gäller ett sådant rättelseyrkande som avses i 3 mom. får inte sökas genom besvär.

I länsrättens beslut som gäller ovan avsedd antagning av studerande får ändring inte sökas genom besvär.

Polisens teknikcentral
13 §
Polisens teknikcentral

Polisens teknikcentral skall anskaffa, underhålla och utveckla polisens materiel, redskap och utrustning. Polisens teknikcentral kan enligt vad som bestäms närmare genom förordning också anvisas uppgifter i anslutning till underhåll och administration av datasystem som betjänar polisen samt andra myndigheter och sammanslutningar.

16 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Genom förordning kan bestämmas att polisinrättningen i Helsingfors härad i vissa ärenden lyder direkt under ministeriet.

Ministeriet har rätt att meddela närmare föreskrifter om polisenheternas ställning och uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

När denna lag träder i kraft blir polisinstitutet Polisyrkeshögskola.

Åtgärder för att besätta tjänsterna vid Polisyrkeshögskolan samt andra åtgärder som behövs för att Polisyrkeshögskolan skall kunna inleda sin verksamhet när denna lag träder i kraft får vidtas före ikraftträdandet.

När en tjänst som inrättats vid Polisyrkeshögskolan besätts första gången, kan den besättas utan att den förklaras ledig. Vid utnämning till en tjänst utan att denna för-klaras ledig, kan en person som innehar en tjänst på motsvarande nivå vid polisinstitutet utnämnas för högst fyra år även om han inte uppfyller de föreskrivna behörighetsvillkoren. Om denna person uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten inom nämnda tid, kan han utnämnas till tjänsten utan att den förklaras ledig.

RP 260/1996
FvUB 13/1997
RSv 106/1997

Helsingfors den 15 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.