775/1997

Given i Helsingfors den 15 augusti 1997

Förordning om ändring av avfallsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/1993) 11 i, 15 och 20 §, 21 § 1 mom. 3 punkten samt 24 §,

av dessa lagrum 11 i och 15 § och 21 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 64/1995, och

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1414/1994, ett nytt 4 mom. som följer:

11 i §
Skyldighet att visa upp avtal

Till sin anmälan enligt avfallstransportförordningen skall anmälaren för granskning som utförs av Finlands miljöcentral foga det i avfallstransportförordningen avsedda avtal, som han har ingått med mottagaren av avfallet.

13 §
Innehållet i anmälan till avfallsregistret

I anmälan till avfallsregistret om producentsammanslutningar som avses i 49 § 1 mom. 5 punkten avfallslagen skall ingå

1) verksamhetsidkarens namn och firma, namn på kontaktperson samt dessas hemort och adressuppgifter,

2) handelsregisterutdrag, om verksamheten förutsätter anteckning i handelsregistret, och bolagsordningen eller någon annan motsvarande handling, om verksamheten förutsätter det, samt

3) uppgifter om producentsammanslutningarnas avfallshantering och arten och mängden av samt beskaffenheten och ursprunget hos det avfall som omfattas av denna avfallshantering, samt om sammanslutningens verksamhetsområde.

15 §
Avtal om avfallshanteringsarbete

I det avtal om avfallshanteringsarbete som nämns i 35 § avfallslagen och som ingås mellan staten och kommunen skall preciseras arbetets syfte och utförandet av det, kostnaderna och fördelningen av dessa, tillsynen över arbetet och slutförandet av det, biläggandet av meningsskiljaktigheter och eventuellt återkrav av kostnaderna samt andra behövliga uppgifter.

När ett sådant avtal som nämns i 1 mom. inte ingås skall kommunen ha möjlighet att anföra sin synpunkt på utförandet av avfallshanteringsarbetet.

20 §
Tillsynen över iakttagandet av avfallslagen inom försvarsmakten

Iakttagandet av avfallslagen inom försvarsmakten övervakas i fråga om de objekt som avses i 2 § 1 mom. av försvarsministeriet, när försvarsministeriet har utfärdat i 2 § 2 mom. avsedda bestämmelser om tillämpning av avfallslagen eller av bestämmelser som utfärdats med stöd av den i fråga om dessa objekt. Försvarsministeriet är skyldigt att på begäran lämna miljöministeriet uppgifter om tillämpningen av avfallslagen i fråga om ovan nämnda objekt. Miljöministeriet får inte lämna ut dessa uppgifter till någon annan utan försvarsministeriets samtycke.

21 §
Avfallsregistrens samregister

I det samregister över avfallsregistren som nämns i 17 § 1 mom. 1 punkten ingår följande avfallsregister:


3) det avfallsregister som den regionala miljöcentralen för och som innehåller uppgifter om i 49 § avfallslagen avsedd sådan återvinning och behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt, yrkesmässig transport av avfall, yrkesmässig insamling av annat avfall än problemavfall, verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, ifall avsikten är att avfallet skall återvinnas eller behandlas utomlands, samt om producentsammanslutningen och verksamhetsidkaren.

24 §
Ordningsbotens storlek

Den ordningsbot som nämns i 62 § avfallslagen är 200 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 15 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.