751/1997

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

Lag om ändring av 7 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 7 kap. 7-9 § strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådana de lyder i lag 697/1991, och

ändras 7 kap. 1 § 1 mom. och 6 §,

sådana de lyder i nämnda lag 697/1991, som följer:

7 kap.

Om gemensamt straff

1 §
Bestämmande av gemensamt fängelsestraff

Skall någon på en gång dömas för två eller flera brott för vilka straffet är fängelse, skall ett gemensamt fängelsestraff bestämmas för brotten, om inte något annat stadgas i lag.


6 §
Beaktande av ett tidigare utdömt fängelsestraff

Om den som har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff åtalas för ett annat brott som han begått innan detta straff dömts ut, kan det tidigare ovillkorliga fängelsestraffet skäligen beaktas som en straffnedsättningsgrund eller strafflindringsgrund vid bestämmandet av det nya straffet. För det nya brottet får också ett fängelsestraff som är kortare än den minimitid som i lag anges för brottet dömas ut eller det tidigare straffet anses som en tillräcklig påföljd också för det brott som senare blivit föremål för behandling.

I domen skall uppges vilken tidigare dom eller vilka tidigare domar som har beaktats när straffet mäts ut enligt denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

Lagen tillämpas också på brott som har begåtts innan denna lag har trätt i kraft. Straffet skall dock bestämmas så att det totala straffet inte blir strängare än om de tidigare 6-8 § som gällde vid denna lags ikraftträdande hade tillämpats.

De upphävda bestämmelserna i 6-9 § tillämpas dock i fråga om ändringssökande vid behandlingen av besvär över ett ovillkorligt fängelsestraff som dömts ut under giltighetstiden för den lag som gällde vid denna lags ikraftträdande samt över bestämmande av ett gemensamt fängelsestraff för verkställighet, om de ovillkorliga fängelsestraffen har dömts ut innan denna lag trätt i kraft.

RP 48/1997
LaUB 8/1997
RSv 85/1997

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.