747/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 augusti 1997

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 9 § 2, 4 och 5 mom. i statsrådets beslut av den 28 december 1995 om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 (1785/1995), av dessa moment 4 mom. sådant det lyder i beslut 1114/1996, samt 15 § 4 mom. som följer:

9 §
Hektarstödets belopp

Det maximala stödet för frilandsträdgårdsprodukter (mark/hektar) är följande:

TRÄDGÅRDSPRODUKTER PÅ FRILAND

äpplen 2 750
bär, region A 2 750
bär, regionerna B och C 1 900
lök, region A 11 070
övriga grönsaker, region A 4 800
lök, regionerna B och C 10 350
övriga grönsaker, regionerna B och C 4 100

Stöd till frilandsträdgårdsproducenter betalas så, att det sammanlagda stödbeloppet för rotfruktsproduktionen är högst 10 miljoner mark, för den övriga frilandsgrönsaksproduktionen högst 22,6 miljoner mark, för bärproduktionen högst 11,4 miljoner mark och för äppelproduktionen högst 1,5 miljoner mark.

Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en proportionell stödsänkning produktgruppvis. Den tilläggsdel av stödet för lök som utbetalas efter detta besluts ikraftträdande betalas utan särskild ansökan endast om dess mängd per sökande är minst 1000 mark.

15 §
Lagringsstödets belopp

Det sammanlagda stödbeloppet är högst 27,5 miljoner mark. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om lagringsstödets slutliga belopp. Jord- och skogsbruksministeriet ger närmare bestämmelser beträffande definitionsgrunderna för stödberättigat i brukvarande lagerutrymme. Lagringsstöd betalas inte om beloppet understiger 1000 mark.


Detta beslut träder i kraft den 13 augusti 1997.

Helsingfors den 7 augusti 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.