725/1997

Utfärdat i Helsingfors den 24 juli 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om genomförande av rådets direktiv om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Vid insamlandet av sådan statistik som beskriver mjölk och mjölkprodukter iakttas från och med uppgiftsåret 1997 följande förfaranden som förutsätts i rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

2 §
Ansvarig myndighet

De uppgifter som förutsätts i ovan nämnda direktiv och som hör till den nationella ansvariga myndigheten sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

3 §
Uppgiftslämnare

Uppgifterna insamlas med stöd av 2 § lagen om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996) hos de företag som nämns i artikel 1.2 och artikel 2 första stycket i direktivet på det sätt som avses i artikel 1.1 och 5.1.

Med Europeiska gemenskapernas kommissions medgivande kan uppgifter från andra officiella källor användas.

4 §
Överlämnande av uppgifter till kommissionen

De uppgifter som nämns i artikel 4.1 i ovan nämnda direktiv överlämnas till kommissionen för de tidsperioder som nämns i artikeln i fråga med iakttagande av de tidsfrister som avses i artikel 6.3.

5 §
Arbetsprogram och metodrapporter för statistikföringen

Testundersökningar och undersökningar enligt artikel 4.2 i ovan nämnda direktiv utförs i enlighet med de arbetsprogram som kommissionen har fastställt. Till kommissionen överlämnas metodrapporter i enlighet med artikel 5.2.

6 §
Tidsfrister och tystnadsplikt

Konfidentiella uppgifter överlämnas till kommissionen i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (Euratom/EEG) nr 1588/90 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemen skapernas statistikkontor.


Detta beslut träder i kraft den 31 juli 1997.

Rådets direktiv 96/16/EG; EGT nr L 78, 28.3.1996, s. 27

Helsingfors den 24 juli 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.