723/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 3 § 3 mom., 6 § 3 a-punkten, 6 a §, 7 a § 3 mom., 8 § 4 mom., 11 § 5 mom. och 14 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 3 mom., 6 § 3 a-punkten, 6 a §, 7 a § 3 mom. och 8 § 4 mom. i lag 724/1988, 11 § 5 mom. i lag 236/1993 och 14 § 1 mom. i lag 906/1996, samt

fogas till 6 b §, sådan den lyder i nämnda lag 724/1988, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Samarbetsparter

I ärenden som gäller verkningar av överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse kan också mottagaren eller det mottagande företaget vara samarbetspart.

6 §
Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden

Till samarbetsförfarande område hörande ärenden är


3 a) överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som eventuellt följer av överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed,


6 a §
Konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, delning eller fusionering av rörelse

Efter överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse skall genom samarbetsförfarande utrönas om överlåtelsen, delningen eller fusioneringen har verkningar som förhandlingsskyldigheten gäller.

6 b §
Personal- och utbildningsplaner

I personal- och utbildningsplanerna skall i mån av möjlighet fästas uppmärksamhet vid äldre arbetstagares och tjänstemäns särskilda behov.

7 a §
Förhandlingsframställning

I ärenden som avses i 6 a § skall förhandlingsframställning göras inom en vecka efter överlåtelsen, delningen eller fusioneringen, om inte förhandlingar har inletts före det. Om förhandlingsframställning och inledande av förhandlingar gäller i övrigt vad som bestäms i 1 mom.

8 §
Förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande

Har samarbetsförfarande inletts före överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse, skall i fråga om mottagaren eller det mottagande företaget som förhandlingstid räknas också den tid under vilken mottagaren eller företaget har varit parter i förhandlingarna.


11 §
Arbetsgivares informationsskyldighet

Vad som ovan bestäms om överlåtelse gäller också delning och fusionering.


14 §
Rätt att ingå avtal

Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar vilkas verksamhet omfattar hela landet kan genom avtal avvika från vad som i 2 § 1 mom. bestäms om lagens tillämpningsområde, i 3 och 4 § om samarbetsparter, i 6 § om ärenden som hör till området för samarbetsförfarandet, i 6 a § om konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, delning eller fusionering av rörelse, i 6 b § om personal- och utbildningsplaner, i 7 § om samarbetsförfarande, i 7 a § om förhandlingsframställning, i 8 § om förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande, i 8 a § om anteckning om förhandlingar, i 11 § om arbetsgivares informationsskyldighet, i 11 b-11 e § om koncernsamarbete samt i 13 § om befrielse för företrädare för personalen från arbete och om de ersättningar som skall betalas för detta.Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 79/1997
ApUB 6/1997
RSv 81/1997
Rådets direktiv 82/891/EEG; EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 47

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.