721/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 5, 6 och 9 § samt

fogas till lagen en ny 16 e § som följer:

5 §
Riksdagens bankfullmäktige

Riksdagens bankfullmäktige har förvaltningsuppgifter vid finansinspektionen enligt vad som bestäms i denna lag.

Bankfullmäktige skall

1) på förslag av Finlands Bank och vederbörande ministerium utnämna två direktionsmedlemmar och personliga suppleanter för dessa för tre år i sänder,

2) på förslag av vederbörande ministerium utnämna en extra medlem av direktionen och en personlig suppleant för denne för att i direktionen behandla samarbetet mellan finansinspektionen och vederbörande ministerium vid tillsynen över koncerner till vilka hör såväl kreditinstitut som försäkringsbolag,

3) förordna ordförande och vice ordförande för direktionen samt på framställning av direktionen förordna ställföreträdare för direktören,

4) besluta om grunderna för direktörens lön, tjänstledighet och semester,

5) besluta att en direktör skall tilldelas varning och fatta beslut i övriga ärenden som har samband med hans tjänsteförhållande, samt

6) på framställning av direktionen fastställa arbetsordning för finansinspektionen.

6 §
Finansinspektionens direktion

Finansinspektionen har en direktion som består av finansinspektionens direktör och två andra medlemmar.

Direktionen är beslutför när den är fulltalig. Vid behandlingen av ärenden som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten skall den extra medlemmen vara närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

9 §
Arbetsordning

Om behandlingen av förvaltningsärenden och beslutsfattandet vid finansinspektionen, tjänstemännens uppgifter och andra ärenden som gäller den interna förvaltningen bestäms närmare i arbetsordningen, som publiceras i Finlands författningssamling.

4 kap.

Bestämmelser som gäller finansinspektionens tjänstemän

16 e §
Finansinspektionens tjänstemän

Om finansinspektionens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden gäller vad som bestäms i denna lag och i tillämpliga delar i lagen om Finlands Bank.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 261/1996
EkUB 17/1997
RSv 99/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.