719/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Ställning

Finlands Bank är Finlands centralbank. Den är en självständig offentligrättslig inrättning och om dess ställning bestäms i regeringsformen, i riksdagsordningen och i denna lag.

2 §
Mål

Syftet med Finlands Banks verksamhet är att trygga ett stabilt penningvärde.

Finlands Bank skall stöda uppnåendet av också andra ekonomisk-politiska mål samt främja det finansiella systemets stabilitet, utan att likväl äventyra det syfte som nämns i 1 mom.

3 §
Uppgifter

Finlands Bank skall besluta om och genomföra landets penningpolitik.

Finlands Bank skall också

1) förvalta valutareserven och sköta placeringen av den samt vidta andra åtgärder för att stärka landets externa likviditet,

2) för sin del sörja för betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet samt delta i utvecklandet av systemet, samt

3) sörja för att det sammanställs och offentliggörs statistik som behövs för bankens verksamhet.

4 §
Utgivning av betalningsmedel

I myntlagen (358/1993) bestäms om Finlands Banks ensamrätt att sätta i omlopp lagliga betalningsmedel och om bankens övriga uppgifter som landets penningmyndighet.

5 §
Samarbete med övriga myndigheter

Finlands Bank skall vid behov samråda med statsrådet och övriga myndigheter.

När Finlands Bank fullgör sina penningpolitiska uppgifter får den varken begära eller ta emot instruktioner som gäller dess verksamhet.

6 §
Befogenheter

När Finlands Bank fullgör sina uppgifter kan den

1) bevilja och ta upp krediter,

2) ta emot och göra depositioner,

3) handla med värdepapper, ädelmetaller och valuta,

4) bedriva betalningsrörelse samt clearing av betalningar, samt

5) bedriva också annan verksamhet på värdepappers-, penning- och valutamarknaden.

Finlands Bank bestämmer grundräntan och övriga räntor som tillämpas av banken samt kan vid behov fastställa och offentliggöra också andra räntor som används som referensräntor.

Finlands Bank kan äga aktier, andelar och fastigheter i den omfattning som detta är motiverat för skötseln av bankens uppgifter eller organisering av verksamheten.

7 §
Minimireserv

Finlands Bank kan bestämma att depositionsbanker och andra kreditinstitut samt utländska kreditinstituts filialer i Finland (reservskyldiga) skall hålla en räntefri minimireserv i Finlands Bank, om detta är nödvändigt för skötseln av Finlands Banks penningpolitiska uppgifter.

Minimireserven kan utgöra högst fem procent av beloppet av den reservskyldiges främmande kapital.

Finlands Bank fastställer beräkningsgrunderna för minimireserven samt meddelar andra föreskrifter om den.

Om en reservskyldig inte inom den av Finlands Bank utsatta tiden har uppfyllt sin skyldighet enligt 1 mom., skall den reservskyldige på yrkande av Finlands Bank till denna betala högst en och en halv gång den ekonomiska nytta som försummelsen medfört.

Den ekonomiska nytta som avses i 4 mom. får utmätas utan dom så som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

8 §
Förbud mot offentlig finansiering

Finlands Bank får inte utsträcka sin kreditgivning till Europeiska unionens organ eller institutioner, till Europeiska unionens medlemsstater eller till dessas regionala, lokala eller övriga myndigheter och inte heller till övriga offentliga samfund.

Finlands Bank får inte heller teckna skuldförbindelser som har satts i omlopp av sådana samfund som avses i 1 mom.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller, med undantag för kreditinstitut, också företag där offentliga samfund som avses i 1 mom. har bestämmanderätt.

9 §
Säkerheter

Finlands Bank skall ha betryggande säkerheter i sin kreditgivning. Finlands Bank kan, på synnerligen vägande skäl, tillfälligt avstå från att kräva säkerheter.

10 §
Grundkapital

Finlands Bank skall ha en grundfond och en reservfond.

Reservfonden kan användas till att öka grundfonden eller till att enligt 31 § 3 mom. täcka förlust.

2 kap.

Förvaltning

11 §
Förvaltningsorgan

Finlands Banks förvaltningsorgan är bankfullmäktige och direktionen samt revisorerna.

12 §
Bankfullmäktige

Riksdagen tillsätter nio bankfullmäktige i enlighet med riksdagsordningen. Bankfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

En bankfullmäktig är skyldig att avgå om han kallas till statsrådsmedlem.

13 §
Bankfullmäktiges uppgifter

Vid tillsynen över Finlands Banks förvaltning och verksamhet skall bankfullmäktige

1) på framställning av direktionen fastställa grunderna för Finlands Banks bokslut,

2) på grundval av revisorernas utlåtande besluta om fastställande av bankens resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för direktionen,

3) på framställning av direktionen besluta om åtgärder med anledning av bankens resultat för räkenskapsperioden, samt

4) årligen till riksdagen ge en berättelse om bankens verksamhet och förvaltning och om de viktigaste ärenden som bankfullmäktige behandlat.

Bankfullmäktige skall i fråga om bankens förvaltning

1) enligt 15 § göra framställningar om tillsättning av direktionsmedlemstjänster,

2) bestämma grunderna för direktionsmedlemmarnas lön, tjänstledighet och semester,

3) besluta att en direktionsmedlem skall tilldelas varning samt avgöra övriga ärenden som har samband med direktionsmedlemmarnas tjänsteförhållande,

4) på framställning av direktionen utnämna direktörer,

5) förordna en vice ordförande för direktionen,

6) fastställa pensionsstadgan och familjepensionsstadgan för Finlands Bank samt, på framställning av direktionen, meddela föreskrifter om skötseln av bankens pensionsansvar, samt

7) på framställning av direktionen meddela föreskrifter om de språkkunskaper som Finlands Banks tjänstemän förutsätts ha.

Dessutom skall bankfullmäktige

1) besluta om framställningar till riksdagen,

2) besluta om förslag till statsrådet i principiellt viktiga ärenden,

3) fastställa grunderna för arvoden och ersättningar till revisorerna och deras sekreterare,

4) på framställning av direktionen fastställa den instruktion som avses i 17 § 2 mom., samt

5) besluta om utbetalning av ersättning enligt 43 § 6 mom.

Bankfullmäktige har rätt att få de upplysningar som de behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna paragraf.

14 §
Bankfullmäktiges beslutsfattande

Bankfullmäktiges sammanträde är beslutfört när sex ledamöter är närvarande. Som bankfullmäktiges beslut anses den mening som de flesta omfattar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Direktionens medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid bankfullmäktiges sammanträden.

15 §
Direktionen

Direktionen består av en ordförande och högst fem andra medlemmar som utnämns av republikens president. Ordföranden utnämns för en sju års mandatperiod och de övriga medlemmarna för en fem års mandatperiod. Direktionsmedlemmarna skall ha den sakkunskap som uppgiften kräver.

Bankfullmäktige skall hos statsrådet framställa om tillsättning av en direktionsmedlemstjänst utan att den förklaras ledig.

Direktionens ordförande är chefdirektör för Finlands Bank.

En medlem av direktionen kan utnämnas för högst tre perioder. En och samma person kan emellertid utnämnas till direktionens ordförande för två mandatperioder, även om han tidigare varit medlem av direktionen.

16 §
Direktionens uppgifter

Direktionen skall sköta Finlands Banks lagbestämda uppgifter och förvaltning, om ett ärende inte genom lag har förbehållits bankfullmäktige eller om något annat inte följer av lagen om finansinspektionen (503/1993).

Bankens verksamhet skall organiseras effektivt och ekonomiskt.

Direktionen har rätt att meddela närmare föreskrifter om bankens enheters och anställdas uppgifter och befogenheter.

Direktionen är skyldig att regelbundet avge rapport till bankfullmäktige om den förda penningpolitiken och hur den utfallit.

17 §
Direktionens beslutsfattande

Direktionen är beslutför när minst tre medlemmar är närvarande. Som direktionens beslut anses den mening som de flesta omfattar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

I en instruktion kan meddelas närmare föreskrifter om direktionens beslutsförfarande och föredragningen i samband därmed.

18 §
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande

Republikens president kan befria en direktionsmedlem från hans uppdrag om denne har begått tjänstefel eller annars genom sitt förfarande visat sig vara olämplig att fortsätta i uppdraget eller om han har blivit oförmögen att sköta sin tjänst.

19 §
En direktionsmedlems bisysslotillstånd

En direktionsmedlem får inte ta emot eller inneha en bisyssla, om inte bankfullmäktige på ansökan beviljar honom tillstånd därtill. Bisysslotillstånd kan beviljas också för en viss tid och begränsat. Ett bisysslotillstånd kan återkallas om det finns skäl därtill.

Vid prövning av om bisysslotillstånd skall beviljas skall det beaktas att direktionsmedlemmen inte på grund av bisysslan får bli jävig i sitt uppdrag. Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet för direktionsmedlemmen när han sköter uppdraget eller annars inverka menligt på skötseln av uppdraget.

Med bisyssla avses i 1 och 2 mom. tjänst samt avlönat och oavlönat arbete och uppdrag som direktionsmedlemmen har rätt att avsäga sig samt yrke, näring och rörelse.

20 §
Val av revisorer

För granskningen av Finlands Banks bokslut, bokföring och förvaltning väljer riksdagen fem revisorer och för var och en av dem en suppleant, så som bestäms i riksdagsordningen.

Minst två av revisorerna och likaså av suppleanterna skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisorer som avlagt examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Revisorerna väljer inom sig en ordförande samt utser en sekreterare som skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

3 kap.

Finlands Banks tjänstemän

21 §
Tillämpning av övriga bestämmelser

På Finlands Banks tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden tillämpas utöver denna lag i tillämpliga delar statstjänstemannalagen, med undantag för dess 2 kap., 6 § 2 mom., 7 §, 9 § 3 mom., 20-22 §, 23 § 4 mom., 26 §, 35 § 2 mom., 10 och 12-14 kap. 65, 68, 69 och 70 § samt 16 kap.

Med avvikelse av vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på direktionsmedlemmarna inte 14 § 1 mom. andra meningen, 18 §, 25 § 1-5 mom., 27-34 § och 8 kap. statstjänstemannalagen.

22 §
Tjänsteförhållanden

Vid Finlands Bank finns direktionsmedlemstjänster och direktörstjänster samt andra tjänster.

Om inte något annat följer av 13 och 15 § utnämns tjänstemännen av direktionen eller den chef som direktionen har givit utnämningsrätt. Vid besättande av tjänster gäller i övrigt det som direktionen bestämmer.

23 §
Bestämmande av anställningsvillkor

Förhandlingar för att fastställa tjänstemännens anställningsvillkor genom tjänstekollektivavtal och för att trygga arbetsfreden skall i tillämpliga delar föras enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) samt enligt tjänstekollektivavtal mellan Finlands Bank och en registrerad förening som representerar personalen eller någon personalgrupp och som banken godkänt som förhandlings- och avtalspart. I fråga om tjänstemännens anställningsvillkor gäller vad som föreskrivs i tjänstekollektivavtal eller vad som bestäms om dem. Finlands Bank är bunden till tjänstekollektivavtalet.

Ett separat avtal (huvudavtal) kan ingås om förhandlingsförfarandet och tryggande av arbetsfreden samt om andra sådana förfaranden. Likaså kan ett separat avtal (allmänt avtal) ingås om förfarandet vid skötseln av tjänstemannaärenden.

Genom det allmänna avtal som avses i 2 mom. får avvikelse inte ske från förfaranden som bestäms i någon annan lag eller förordning. Om inte något annat bestäms tillämpas bestämmelserna om tjänstekollektivavtal på de förfaranden som nämns i 2 mom.

Finlands Bank kan särskilt förordna tjänstemän att företräda Finlands Bank vid förhandlingar som avses i detta kapitel eller då stridsåtgärder vidtas eller för att i andra avseenden företräda arbetsgivaren. Finlands Bank bestämmer anställningsvillkoren för dessa tjänstemän.

I fråga om de ärenden som skall överenskommas genom tjänstekollektivavtal samt i fråga om ingåendet av sådana avtal och deras giltighet tillämpas 2 § 2, 3, 5 och 6 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. 3-5 punkten samt 6 och 7 mom. samt 6 och 7 § lagen om statens tjänstekollektivavtal.

Finlands Bank kan bestämma tjänstemännens anställningsvillkor, dock utan att bestämma dem så att de blir sämre än vad som gäller enligt tjänstekollektivavtalet, men i övrigt utan hinder av tjänstekollektivavtalet, om ett avtal som avses i 44 § statstjänstemannalagen inte har ingåtts med en tjänsteman.

24 §
Arbetsfred och arbetstvister

Beträffande arbetsfred och arbetstvister iakttas i tillämpliga delar 8-11 § lagen om statens tjänstekollektivavtal.

25 §
Vissa stridsåtgärder

Det är förbjudet att vidta stridsåtgärder som stör skötseln av Finlands Banks lagbestämda uppgifter på ett sådant sätt att landet kan orsakas betydande skada eller som kan medföra allvarlig störning i betalningssystemet eller det finansiella systemet eller utgöra ett allvarligt hot mot Finlands Banks säkerhet.

På tjänstemän som har vidtagit enligt 1 mom. förbjudna stridsåtgärder tillämpas inte 22 § lagen om statens tjänstekollektivavtal och 64 § 2 mom. statstjänstemannalagen.

Det måste säkerställas att Finlands Banks lagbestämda uppgifter kan skötas oberoende av stridsåtgärder i samband med arbetskonflikter. Om stridsåtgärderna hindrar eller i väsentlig grad inverkar menligt på skötseln av Finlands Banks uppgifter skall parterna, sedan de fått vetskap därom, utan dröjsmål vidta åtgärder för att avlägsna detta hinder eller men.

26 §
Hänvisningsbestämmelse

I fråga om brott mot tjänstekollektivavtal som avses i 23 § samt mot 8-10 §§ lagen om statens tjänstekollektivavtal, vilka bestämmelser nämns i 24 §, gäller vad som bestäms i 4 kap. lagen om statens tjänstekollektivavtal.

Om tjänstemäns förhandlingsrätt och rätt till lön medan stridsåtgärder vidtas samt om förbud mot ändringssökande gäller vad som bestäms i 23-25 § lagen om statens tjänstekollektivavtal.

27 §
Samarbetssystem

För att på ett ändamålsenligt sätt sköta frågor som har samband med tillämpningen av de avtal som avses i 23 §, med ett effektivt, rättvist och snabbt avgörande av tvister mellan parterna, med upprätthållande av arbetsfred och med arbetarskydd kan parterna komma överens om ett förtroendemannasystem, en arbetarskyddsorganisation samt om andra samarbetsförfaranden.

28 §
Pensioner

Finlands Banks anställda har rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension som bekostas av bankens medel och efter dem uppkommer rätt till familjepension i tillämpliga delar på samma grunder som när det gäller motsvarande statliga pensionsskydd. Pension och familjepension beviljas av Finlands Banks direktion.

Närmare föreskrifter om utbetalningen av pensioner och familjepensioner samt om pensionsskyddet i övrigt meddelas i pensionsstadgan och familjepensionsstadgan.

Finlands Banks anställda är skyldiga att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna paragraf genom att till Finlands Bank betala en pensionsavgift som utgör en så stor procentuell andel av lönen som bestäms i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.

4 kap.

Bokslut, vinstanvändning och revision

29 §
Bokslut

Finlands Banks räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Finlands Banks bokslut, omfattande balansräkning, resultaträkning och bilagor till dessa samt en verksamhetsberättelse, skall uppgöras före utgången av februari och publiceras före utgången av april.

Bokslutet skall ge korrekta och tillräckliga uppgifter om Finlands Banks ekonomiska ställning och om resultatbildningen. Bokslutet uppgörs och undertecknas av Finlands Banks direktion.

Finlands Banks balansräkning skall under räkenskapsperioden publiceras fyra gånger i månaden.

30 §
Bokföring

Finlands Bank skall i sin bokföring iaktta god bokföringssed.

De värdepapper som ingår i valutareserven och de värdepapper som är föremål för handel på penningmarknaden skall i bokslutet anges högst till sitt marknadsvärde.

I bokslutet kan göras reserveringar, om detta är nödvändigt för att trygga realvärdet av bankens fonder eller för att utjämna sådana variationer i resultatet som orsakas av förändringar i valutakurserna eller marknadspriserna på värdepapper.

I bokslutet kan göras de reserveringar som är nödvändiga för att täcka bankens pensionsansvar.

31 §
Vinstanvändning

Finlands Banks vinst skall i första hand användas till att öka bankens reservfond.

Om bankens fonder och de reserveringar som avses i 30 § 3 mom. sammanlagt utgör en tredjedel eller mindre av balansomslutningen, skall vinsten i sin helhet överföras till reservfonden. Om relationstalet är större än en tredjedel av balansomslutningen skall minst en fjärdedel av vinsten överföras till reservfonden. Banken kan dock låta bli att överföra vinsten till reservfonden då relationstalet är större än hälften av balansomslutningen. Riksdagen beslutar om användningen av resten av vinsten för statens behov.

Om bankens bokslut uppvisar förlust skall denna täckas med medel ur reservfonden. Till den del reservfonden inte räcker för ändamålet kan förlusten tills vidare lämnas utan täckning. De följande årens vinst skall i första hand användas till att täcka förluster som har lämnats utan täckning.

32 §
Revision

Revision skall utföras årligen före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

Vid revisionen skall god revisionssed iakttas.

Revisorerna skall tillhandahållas alla de handlingar och upplysningar som de anser sig behöva för att kunna verkställa revisionen.

33 §
Revisionsberättelse

Revisorerna skall till bankfullmäktige överlämna en skriftlig revisionsberättelse som innehåller utlåtanden om iakttagandet av de av bankfullmäktige godkända bokslutsgrunderna vid uppgörandet av bokslutet, om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen, om beviljandet av ansvarsfrihet samt eventuella anmärkningar som kan inverka på fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt på beviljandet av ansvarsfrihet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Förvaltningsförfarande och ämbetsspråk

När förvaltningsärenden behandlas vid Finlands Bank skall lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) iakttas.

Angående Finlands Banks ämbetsspråk gäller vad som bestäms om tvåspråkiga ämbetsområdens ämbetsspråk.

35 §
Avgifter

Finlands Bank har rätt att uppbära avgifter för sina prestationer. När de avgifter som uppbärs för prestationer i samband med bankens myndighetsutövning bestäms skall i tillämpliga delar iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

36 §
Tystnadsplikt

Finlands Banks tjänstemän och övriga anställda, bankfullmäktige, revisorerna och revisorernas sekreterare samt andra som utför uppdrag för dessa är skyldiga att hålla hemligt vad de i sitt uppdrag har fått veta om någons ekonomiska ställning eller affärseller yrkeshemlighet, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs.

Tystnadsplikten gäller också upplysningar som, om de röjs för utomstående, kan skada skötseln av bankens uppgifter eller äventyra bankens säkerhet eller ekonomiska intressen.

I sin myndighetsutövning iakttar Finlands Bank i övrigt lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/1951).

37 §
Rätt att få och lämna upplysningar

Finlands Bank har utan hinder av övriga bestämmelser om tystnadsplikt rätt att av myndigheter, kreditinstitut och finansiella institut samt av andra som är verksamma på finans- marknaden få alla de meddelanden, utredningar och övriga upplysningar som behövs för att banken skall kunna fullgöra sina lagbestämda uppgifter.

Finlands Bank är utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt skyldig att lämna uppgifter till den myndighet som utövar tillsyn över finansmarknaden, till förundersöknings- och åklagarmyndigheterna för utredning av brott samt uppgifter som erhållits för andra än statistiska ändamål till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplysningar. Finlands Bank har rätt att överlämna för statistiska ändamål erhållna upplysningar till en annan myndighet för statistiska ändamål, om denna myndighet enligt lag har rätt att få sådana upplysningar.

38 §
Skyldighet att lämna uppgifter till ett utskott

Finlands Bank är skyldig att lämna det utskott som avses i 50 § 1 mom. riksdagsordningen alla de upplysningar som utskottet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

39 §
Rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken

Var och en är skyldig att enligt Finlands Banks anvisningar ge banken upplysningar om följande valutatransaktioner:

1) betalningar till och från valutautlänningar,

2) valutainlänningars fordringar på valutautlänningar, övriga tillgångar i utlandet och skulder till valutautlänningar,

3) andra valutatransaktioner som förändrar eller kan förändra en valutainlännings fordringar på eller skulder till en valutautlänning.

Finlands Bank kan förena den i 1 mom. nämnda förpliktelsen med vite. Vitet utdöms av Finlands Bank.

40 §
Förande av talan och behörig domstol

Finlands Banks talan förs av direktionen vid domstolar samt vid övriga myndigheter och samfund.

I tvistemål svarar Finlands Bank vid Helsingfors tingsrätt.

41 §
Tjänsteåtal

Mot bankfullmäktige och direktionsmedlemmar väckta åtal för tjänstefel behandlas i första instans av Helsingfors hovrätt.

42 §
Ändringssökande

Besvär över beslut som avses i 7 § 1 och 4 mom. samt 39 § 2 mom., får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Även om besvär har anförts över Finlands Banks beslut kan det verkställas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

43 §
Ändringssökande i anställningsärenden

En tjänsteman som anser att Finlands Bank inte vederbörligen har givit honom en till anställningsförhållandet hörande ekonomisk förmån får skriftligen yrka rättelse hos direktionen. Rättelseyrkande får inte framställas i ett ärende som hör till arbetsdomstolens behörighet, om inte denna med stöd av 1 § 2 mom. lagen om arbetsdomstolen har beslutat avvisa ärendet utan prövning.

I ett beslut varmed Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en arbetstagares pensionsavgift eller bisyssla och likaså i ett beslut på ett rättelseyrkande som avses i 1 mom. och i ett sådant beslut som avses i 6 mom. får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Ärenden som avses i detta moment skall högsta förvaltningsdomstolen behandla i brådskande ordning.

I direktionens beslut i pensionsärenden får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen. Om ändringssökande i pensionsärenden gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om statens pensioner (280/1996).

Ett beslut om permittering av en tjänsteman eller om en tjänstemans bisyssla skall iakttas även i det fall att beslutet har överklagats. Vad som bestäms ovan gäller också beslut om avstängning från tjänsteutövning, ifall inte högsta förvaltningsdomstolen beslutar annat.

Tjänsteförhållandet fortsätter utan avbrott om tjänstemannen har sagts upp eller tjänsteförhållandet enligt ett beslut som vunnit laga kraft har upplösts utan någon sådan grund som bestäms i denna lag.

En tjänsteman som utan någon sådan grund som avses i 9 § 1 och 2 mom. statstjänstemannalagen har utnämnts för viss tid eller som utan giltigt skäl upprepade gånger i följd har utnämnts för viss tid har, då tjänsteförhållandet till Finlands Bank upphör till följd av att han inte längre utnämns till tjänsteman vid banken, rätt att av banken få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Beslutet om utbetalning av ersättningen fattas av bankfullmäktige och ersättningsanspråk skall tillställas dem inom sex månader efter att tjänsteförhållandet har upphört.

I andra av Finlands Bank fattade beslut om tjänstemän än sådana som avses i 1-3 mom. får ändring inte sökas genom besvär. I utnämningsbeslut får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat bestäms i en annan lag.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångs- bestämmelser

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 21 december 1925 om Finlands Bank (365/1925) jämte ändringar, den instruktion för Finlands Bank som utfärdades den 5 februari 1926 (48/1926) jämte ändringar, den instruktion för Finlands Banks revisorer som godkändes den 20 juni 1984 (601/1984), samt den avlöningsstat för Finlands Bank som fastställdes den 20 januari 1943.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

45 §
Övergångsbestämmelse om avgångsåldern för direktionsmedlemmarna

Vad som i 23 § 4 mom. i den upphävda lagen bestäms om avgångsåldern tillämpas emellertid på de medlemmar av Finlands Banks direktion som har utnämnts när denna lag träder i kraft.

46 §
Övergångsbestämmelse om pensions- och familjepensionsstadgan

Pensionsstadgan för Finlands Bank och familjepensionsstadgan för Finlands Bank vilka har fastställts med stöd av 17 § 1 mom. 22 punkten och 24 § i den upphävda lagen jämte ändringar förblir i kraft.

47 §
Övergångsbestämmelse om mandatperioden för direktionsmedlemmarna

När denna lag träder i kraft börjar den mandatperiod som nämns i 15 § 1 mom. för de nuvarande medlemmarna av Finlands Banks direktion.

48 §
Övergångsbestämmelse som gäller befattningar och befattningshavare

Fasta befattningar, som har inrättats innan denna lag träder i kraft, omvandlas när lagen träder i kraft till motsvarande i 22 § avsedda tjänster.

Den som när denna lag träder i kraft har ett anställningsförhållande på viss tid övergår till ett tjänsteförhållande enligt 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen för den utsatta tid eller för en på annat sätt begränsad tid för vilken han har förordnats eller anställts för att sköta en tjänst eller en befattning.

49 §
Övriga övergångsbestämmelse som gäller tjänstemännen

En tjänsteman vid Finlands Bank som när denna lag träder i kraft utan bisysslotillstånd sköter en sådan bisyssla som avses i 18 § 1 mom. statstjänstemannalagen, skall inom tre månader efter att lagen trätt i kraft hänskjuta tillståndsärendet till banken för avgörande.

En tjänsteman vid Finlands Bank, som när denna lag träder i kraft sköter en bisyssla enligt 18 § 3 mom. statstjänstemannalagen och inte har gjort en anmälan om det, skall inom tre månader från det denna lag trädde i kraft göra en anmälan därom till Finlands Bank.

RP 261/1996
EkUB 17/1997
RSv 99/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.