716/1997

Utfärdat i Helsingfors den 24 juli 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets beslut om anmälningar som gäller forsknings- och utvecklingsförsök med genetiskt modifierade organismer och utsläppande av produkter på marknaden

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat del A i bilaga II till sitt beslut av den 11 januari 1996 om anmälningar som gäller forsknings- och utvecklingsförsök med genetiskt modifierade organismer och utsläppande av produkter på marknaden (22/1996) samt

fogat till bilagan en ny del C som följer:


Detta beslut träder i kraft den 31 juli 1997.

Kommissionens direktiv97/35/EG; EGT nr 169, 27.6.1997, s. 72-73

Helsingfors den 24 juli 1997

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Helena Uosikkinen

YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KRÄVS VID ANMÄLAN OM UTSLÄPPANDE AV PRODUKTER PÅ MARKNADENA.

Utöver uppgifterna i bilaga I A och I B skall följande uppgifter lämnas i en anmälan om utsläppande av produkter på marknaden:

1. produktens namn och namn på de genetiskt modifierade organismer som den innehåller,

2. tillverkarens eller distributörens namn samt dennes adress i gemenskapen,

3. produktspecifika uppgifter, exakta användningsvillkor samt vid behov typen av miljö och/eller geografiskt avgränsade områden inom Europeiska gemenskapen som produkten lämpar sig för,

4. avsett användningsområde: industri, jordbruk och andra branscher eller användning som konsumtionsvara i allmänhet, samt

5. sådana uppgifter som anknyter till en utförd genetisk modifiering vilka har vara väsentliga med tanke på grundande av ett eventuellt register över modifieringar som utförts på organismer (arter). I detta kan ingå nukleotidordning eller annan uppgift som är väsentlig för märkning i sådant register.

B. Utöver uppgifterna enligt punkt A skall följande uppgifter lämnas vid behov:

1. åtgärder som skall vidtas vid oavsiktlig spridning eller felaktig användning av produkten,

2. särskilda anvisningar eller rekommendationer för lagring och hantering,

3. beräknad tillverkning inom gemenskapen och/eller import till Europeiska gemenskapen,

4. förslag till förpackning, vilken måste vara utformad så att oavsiktlig spridning av genetiskt modifierade organismer undviks under lagring och transport,

5. förslag till märkning, vilken åtminstone måste omfatta de uppgifter som anges i A.1, A.2 och A.3 samt i B.1 och B.2.

C. I anmälan skall finnas följande uppgifter enligt artikel 11 i direktiv 90/220/EEG.

Föreslagen etikettering. Denna skall innehålla en märkning som gjorts på etiketten eller varudeklarationen av vilken framgår att produkten innehåller genetiskt modifierade organismer eller består av sådana. I det fall att produkterna släpps ut på markanden blandade med andra än genetiskt modifierade organismer räcker det att det finns uppgift om att genetiskt modifierade organismer kan ingå i produkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.