713/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd

På föredragning av arbetsministern

upphävs i förordningen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1680/1993) 1 §, samt

ändras 2 § 1 mom. och 8 §, av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 791/1994, som följer:

2 §
Betalning av arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd utbetalas i efterskott i betalningsperioder från det rätt till dagpenning uppkommit så, att den första betalningsperioden är två veckor lång och varje därpå följande betalningsperiod är fyra veckor lång. Arbetsmarknadsstödet betalas på ett av förmånstagaren uppgivet konto i en penninginrättning som är verksam i Finland så att det kan lyftas av sökanden inom en vecka från betalningsperiodens utgång. Arbetsmarknadsstödet kan dock betalas ut även på något annat sätt, om det inte är möjligt att betala det på ett konto eller om sökanden anger en särskild orsak som godkänts av folkpensionsanstalten.


8 §
Arbetspraktikavtalens längd

Arbetskraftsbyrån kan ingå ett arbetspraktikavtal enligt 8 § lagen om arbetsmarknadsstöd för en så lång tid som beräknas åtgå till att göra stödtagaren bekant med arbetet och arbetslivet. Arbetspraktikavtalets längd eller den sammanlagda längden av flera arbetspraktikavtal kan vara högst 12 månader. Av särskilda skäl, t.ex. för förhindrande av att unga personer som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten sysselsättningsförordningen (130/1993) blir utslagna på arbetsmarknaden, kan den sammanlagda längden av arbetspraktikavtalen vara högst 18 månader.

De tider som anges i 1 mom. skall beräknas på nytt när en person har uppfyllt det arbetsvillkor som ställs i 13, 16 eller 16 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, erhållit arbetslöshetsdagpenning under den maximitid som anges i 26 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på nytt uppfyller kraven för erhållande av arbetsmarknadsstöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.