707/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av 136 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 136 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1465/1994 som följer:

136 §
Beskattningens övre gräns

Om en person bosatt i Finland från en främmande stat förvärvar pensionsinkomst, som är skattepliktig i Finland och som enligt gällande avtal mellan Finland och den främmande staten för att undvika dubbelbeskattning beskattas endast i nämnda stat, och får även annan skattepliktig förvärvsinkomst, och om det sammanlagda beloppet av inkomstskatterna enligt denna lag på dessa inkomster och inkomstskatterna i utlandet på den pensionsinkomst som beskattats endast i den främmande staten är högre än i det fall att hela förvärvsinkomsten hade varit sådan inkomst som beskattas endast eller får be- skattas i Finland, sänks inkomstskatterna enligt denna lag. Den skattskyldige påförs i sådant fall i Finland ovannämnda inkomstskatter med ett belopp som tillsammans med skatten i utlandet på den pensionsinkomst som beskattats endast i den främmande staten svarar mot det belopp av inkomstskatter enligt denna lag som den skattskyldige hade haft att erlägga, om hela förvärvsinkomsten hade varit sådan inkomst som beskattas endast eller får beskattas i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997.

RP 63/1997
StaUB 12/1997
RSv 93/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.