706/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 46 kap. 1 § 1, 9 och 10 punkten strafflagen, dessa lagrum sådana de lyder, 1 punkten i lag 1522/1994 samt 9 och 10 punkten i lag 563/1996, och

fogas till 46 kap. 1 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lagar, en ny rubrik och en ny 11 punkt som följer:

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

1 §
Regleringsbrott

Den som bryter mot eller försöker bryta en i

1) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen,


9) Europeiska gemenskapernas förordningar om import och export,

10) lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) eller

11) förordningar om kapitalrörelser, betalningar eller avbrytande eller begränsning av andra ekonomiska förbindelser som utfärdas med stöd av artikel 73 g eller artikel 228 a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som hör till Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

stadgad eller med stöd av nämnda stadganden eller rättsakter meddelad regleringsföreskrift, skall för regleringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

RP 262/1996
UtUB 12/1997
RSv 105/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.