705/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/1967) 6 § 2 mom.,

ändras lagens rubrik samt 4 §, av dessa 4 § sådan den lyder i lag 824/1990, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

Lag

om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

2 a §

Genom beslut av statsrådet meddelas vid behov närmare bestämmelser om genomförandet av de förordningar om kapitalrörelser, betalningar eller avbrytande eller begränsning av andra ekonomiska förbindelser som utfärdas med stöd av artiklarna 73 g eller artikel 228 a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som hör till Europeiska unionens gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik.

Ikraftträdandet av de i 1 mom. avsedda förordningarna och uppgifter om de straffstadganden som gäller dem skall publiceras som utrikesministeriets meddelanden på det sätt som stadgas i 20 § 2 mom. regeringsformen om publicering av lagar.

4 §

Om straff för brott eller för försök till brott mot en regleringsföreskrift som någon myndighet har meddelat med stöd av denna lag samt för brott eller försök till brott mot förordningar om kapitalrörelser, betalningar eller avbrytande eller begränsning av andra ekonomiska förbindelser som utfärdas med stöd av artikel 73 g eller artikel 228 a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som hör till Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik stadgas i 46 kap. 1-3 § strafflagen. Om förverkandepåföljder stadgas i kapitlets 8-13 §.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

RP 262/1996
UtUB 12/1997
RSv 105/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.