701/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Lag om ändring av 17 § lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 14 februari 1991 (710/91), som följer:

17 §

Överför en domstol med stöd av 4 kap. 8 eller 9 § lagen om rättegång i brottmål (689/1997) ett brottmål till någon annan domstol, eller överför en högre domstol med stöd av 10 § i samma kapitel ett brottmål, som har förts till den för prövning, till en sådan lägre domstol som inte tidigare handlagt det, upphör likväl förordnandet till rättegångsbiträde i det målet, om inte den överförande domstolen beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 82/1995
LaUB 9/1997
RSv 98/1997

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.