698/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Lag om ändring av 6 och 8 §§ lagen om strafforderförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/93) 6 § 1 mom. och 8 § 2 och 3 mom., som följer:

6 §

Ett straffanspråk skall delges den misstänkte så snart förundersökningen är slutförd eller, om detta inte är möjligt, så snart som möjligt därefter, så som 11 kap. rättegångsbalken stadgar om delgivning i brottmål.


8 §

Straffanspråket skall förses med anteckning om att mottagaren har motsatt sig det och återlämnas till honom. Åklagaren skall föra ett straffyrkande som mottagaren har motsatt sig till tingsrätten för behandling med iakttagande av vad som stadgas i 5 kap. lagen om rättegång i brottmål (689/1997).

Vid domstolsbehandlingen av målet skall den allmänna rättegångsordningen i brottmål iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 82/1995
LaUB 9/1997
RSv 98/1997

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.