692/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Lag om ändring av förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/87) 47 §,

ändras 5, 15 och 28 §§, 29 § 3 mom., 31 §, 32 § 1 mom., 34 § och 43 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 4 a §, till 10 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 29 § ett nytt 4 mom., till 40 § ett nytt 3 mom., till 42 § ett nytt 2 mom., och till lagen en ny 43 a § som följer:

Skyldighet att göra förundersökning
4 a §

Åklagaren kan på framställning av undersökningsledaren bestämma att förundersökning inte skall göras eller att den skall avbrytas, om han med stöd av 1 kap. 7 eller 8 § lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller något annat motsvarande lagrum skulle låta bli att väcka åtal och någon viktig allmän eller enskild fördel inte kräver att förundersökning görs.

5 §

Vid förundersökning utreds

1) brottet, de förhållanden under vilka det har begåtts, vilka parterna är samt de andra omständigheter som måste klarläggas för beslut om åtal,

2) för tryggande av eventuell kvarstad den skada som tillfogats eller fördel som åtkommits genom brottet samt

3) målsägandens privaträttsliga anspråk, om han med stöd av 3 kap. 9 § lagen om rättegång i brottmål har bett åklagaren föra talan angående hans anspråk.

Vid förundersökningen skall saken förberedas så att bevisningen kan tas emot vid huvudförhandlingen i ett sammanhang.

10 §

Åklagaren eller undersökningsledaren skall göra framställning till domstolen om att ett rättegångsbiträde eller en stödperson skall förordnas för målsäganden med stöd av stadgandena i 2 kap. lagen om rättegång i brottmål. Innan någon kan misstänkas vara skyldig till brottet görs sistnämnda framställan av undersökningsledaren.


15 §

Polisen skall underrätta åklagaren om ett brottsärende som har kommit till polisen för undersökning, när någon kan misstänkas för brottet. Underrättelse behöver dock inte göras om saken är enkel.

Polisen skall på åklagarens begäran göra förundersökning eller ytterligare undersökningar samt iaktta de föreskrifter som åklagaren meddelar för att trygga de i 5 § stadgade målen för förundersökningen.

Beslut om de i 12 § avsedda förundersökningsåtgärder som en part begär fattas medan förundersökningen pågår av undersökningsledaren med beaktande av vad som stadgas i 2 mom. Efter att saken har överförts till åklagaren beslutar han om åtgärderna.

28 §

Är det uppenbart att ett vittne känner till någon omständighet som är av vikt för utredningen av skuldfrågan och vägrar han att yppa den fastän han har skyldighet eller enligt 27 § 2 mom. rätt att göra detta, hålls vittnesförhöret på undersökningsledarens begäran inför domstol.

Vittnesförhör kan hållas vid den tingsrätt där det lämpligen kan ske. Vid vittnesförhöret gäller i tillämpliga delar vad som i rättegångsbalken stadgas om bevisupptagning utom huvudförhandlingen. Om den misstänktes och hans biträdes eller ombuds rätt att vara närvarande vid vittnesförhöret gäller vad som stadgas i 32 och 35 §§. Domstolen beslutar om rätten att närvara efter att ha hört undersökningsledaren.

Vittnet har rätt till ersättning för ekonomisk förlust samt för resor och för uppehälle enligt de grunder som stadgas i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72). Rätt till ersättning föreligger dock inte, om domstolen anser att vittnets vägran uppenbart har varit ogrundad.

29 §

Innan förhöret inleds skall målsäganden, hans lagliga företrädare och ombud samt vittnet underrättas om plikten att hålla sig till sanningen och om hotet om straff för osann utsaga. Målsäganden skall innan förhöret inleds upplysas om när för honom enligt 3 kap. lagen om rättegång i brottmål kan förordnas ett rättegångsbiträde eller en stödperson.

Ett vittne skall tillfrågas om det föreligger sådana omständigheter som enligt lag berättigar eller förpliktar honom att vägra vittna. När det finns anledning, skall vittnet underrättas om vad som stadgas i 27 och 28 §§.

31 §

En parts biträde och den som förordnats till stödperson för målsäganden har rätt att vara närvarande när hans huvudman förhörs, om inte undersökningsledaren av vägande skäl som gäller utredningen av brottet förbjuder detta.

32 §

Utredaren kan tillåta att en part och hans biträde eller ombud eller den som förordnats till stödperson för målsäganden är närvarande när en annan part eller ett vittne förhörs, om detta kan ske utan men för utredningen av brottet.


34 §

En part och hans biträde eller ombud får vid förhöret med utredarens tillstånd ställa frågor till den förhörde för utredande av saken. Utredaren får besluta att frågorna skall ställas genom hans förmedling. Även åklagaren får ställa frågor till den förhörde. En part, hans biträde eller ombud har även annars rätt att begära att utredaren frågar den förhörde om sådant som behövs för att klarlägga saken.

40 §

Den som med stöd av 2 kap. 1 § lagen om rättegång i brottmål har förordnats till rättegångsbiträde för målsäganden skall tillställas en kopia av förundersökningsprotokollet.

Avslutande av förundersökning
42 §

Innan beslut om väckande av åtal fattas, kan åklagaren kalla en part och hans biträde eller ombud till en muntlig överläggning, om detta gagnar åtalsprövningen eller behandlingen av saken vid domstol.

43 §

När det har beslutats att saken inte skall överlämnas till åklagaren eller att förundersökning inte skall göras eller att förundersökningen avbryts, skall målsäganden och den som har förhörts såsom part vid förundersökningen omedelbart underrättas om beslutet, om detta inte skall anses vara onödigt.

43 a §

Om den som misstänks för brott är yngre än 18 år, skall åklagaren i brådskande ordning avgöra om han väcker åtal för brottet. Även åtalet skall väckas utan dröjsmål.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 82/1995
LaUB 9/1997
RSv 98/1997

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.