683/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen av den 28 november 1994 om gränsbevakningsväsendet (1026/1994) 27 §,

ändras 30 § samt

fogas till 24 §, sådan den lyder i förordning 59/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

24 §

Med avvikelse från vad som i 2 mom. 1 punkten bestäms om behörighetsvillkoren krävs inte genomgången grundkurs av den som utnämns till en militär tjänst för viss tid som yngre gränsbevakare.

30 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år fattas av den myndighet som avses i 29 § 3 mom. 3 punkten.

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år fattas av stadsrådet när beslutet om utnämning till motsvarande tjänst fattas av republikens president och i övriga fall av den myndighet som skulle utnämna till motsvarande tjänst.

För en person som utnämns till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om tjänstemän i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.