682/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) 3 § 3 mom. och

ändras 2 § 1 mom. 3 punkten och 3 § 1 mom. som följer:

2 §
Aravahyresbostäder och aravahyreshus

Aravahyresbostäder och aravahyreshus enligt denna lag är


3) hyresbostäder och hyreshus för vilka långfristigt grundförbättringslån har beviljats enligt lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79).


3 §
Begränsningstid

De begränsningar som gäller aravahyresbostäder och aravahyreshus är, oberoende av en förtida återbetalning av bostadslån, i kraft den tid för vilken lånet beviljats. Därefter gäller i ytterligare 10 år de övriga begränsningar som nämns i denna lag, med undantag för dem om vilka det finns bestämmelser i 7 och 9-12 §. Under den nämnda perioden av 10 år tillämpas 8 § 1 mom. 2 eller 3 punkten så att det är statens bostadsfond och inte kommunen som anger vem som är mottagare. Under samma period får andra än i 13 § 1 mom. nämnda hyreshus för vilka lån beviljats för att de skall användas som hyresbostad för speciella befolkningsgrupper ombildas till bostadsaktiebolagshus genom en anmälan till kommunen, om de lån som nämns i 13 § är till fullo återbetalade. Bestämmelsen i 8 § 3 mom. om kommunens inlösningsrätt tillämpas dock under den ovan nämnda perioden av 10 år endast i det fall att egendomen har övergått på grund av att en juridisk person har upphört. Om förlängningen av begränsningarna med 10 år eller deras fortsatta giltighet under denna tid kränker ägarens rätt att använda sina tillgångar på ett normalt, skäligt och förnuftigt sätt eller i övrigt blir uppenbart oskäligt, skall statens bostadsfond bevilja befrielse från begränsningarna. I övrigt tillämpas på befrielse vad som bestäms i 16 §. I ett beslut av bostadsfonden i ett ärende som gäller en begränsning, som förblir i kraft under de ovan nämnda 10 åren, får utan hinder av 21 § 3 mom. ändring sökas genom besvär hos länsrätten på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Denna lag tillämpas inte på bostäder eller hus som enligt de bestämmelser som var i kraft innan denna lag trädde i kraft har befriats eller blivit befriade från begränsningarna enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus.

Denna lag tillämpas inte heller om bostaden eller huset är i en fysisk persons omedelbara ägo när lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 81/1997
MiUB 6/1997
StoUB 1/1997
RSv 102/1997

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.