679/1997

Givet i Åbo den 15 maj 1997

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 3 kap. 1 § 3-5 mom., 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom.,

av dessa 3 kap. 1 § 3 mom. sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1249/1996 som följer:

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

A. Biskopsval
1 §

Kyrkoherden skall tillse att kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser elektorer och meddela kontraktsprosten om detta.

Kontraktsprosten uppgör på grundval av det i 1 mom. avsedda utdraget och de i 3 mom. avsedda meddelandena en förteckning över de personer som i prosteriet äger rösträtt i biskopsvalet enligt 18 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen.

För val av ärkebiskop uppgör varje domkapitel en förteckning över de personer som i stiftet äger rösträtt i valet av ärkebiskop enligt 18 kap. 3 § 3 mom. kyrkolagen. Kontraktsprostarna i ärkestiftet skall till den i 4 mom. avsedda förteckningen foga uppgift om de lekmannaombud i kyrkomötet som bor på prosteriets område.

2 §

Kontraktsprosten skall kalla de i 1 § 4 mom. avsedda prästerna, lektorerna och elektorerna till valförrättningen.


3 §

Konstaterar ordföranden att den person som inger eller insänt en röstsedel inte finns upptagen i den i 1 § 4 eller 5 mom. avsedda förteckningen, eller anser ordföranden att den röstande av någon annan orsak saknar rösträtt, skall han inlägga den under valförrättningen avgivna röstsedeln oöppnad i ett särskilt slutet kuvert, som förses med den röstandes namn, eller lämna det i 2 mom. avsedda kuvertet oöppnat samt översända kuverten till domkapitlet. Ordförandens motiveringar för avgörandet skall antecknas i protokollet.


Denna ändring av valordningen för kyrkan träder i kraft den 1 september 1997.

Åbo den 15 maj 1997

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.