672/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 3 § 4 mom., 26 § 1 mom., 28 § och 29 § 1 mom.,

av dessa lagrum 26 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 173/1995 och 29 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1599/1995, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

3 §
Besiktningsslag

4. Kopplingsbesiktning förrättas för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon.


7 a §
Fordonstyp

1. Med fordonstyp när det gäller fordon av kategori M1 avses fordon som är likadana åtminstone i följande väsentliga avseenden: tillverkare, tillverkarens typbeteckning, chassi/bottenplatta (gäller uppenbara och grundläggande skillnader) och motor (förbränningsmotor/elmotor/hybridmotor).

2. Med fordonstyp när det gäller två- och trehjuliga motorfordon avses fordon som tillhör samma kategori med samma ram, samma tillverkare och samma typbeteckning given av tillverkaren.

3. I andra fall eller, om för fordon som avses i 1 och 2 mom. definitionen av en fordonstyp skiljer sig från det som anges i de nämnda momenten, avses med fordonstyp den typ som definierats i de direktiv eller E-reglementen som gäller fordonets egenskaper.

26 §
Kopplingsbesiktningsskyldighet och anmälning av fordon till kopplingsbesiktning

1. En bil och en eller flera släpvagnar som skall kopplas till varandra skall innan kombinationen tas i bruk föras till kopplingsbesiktning, om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och, i fråga om ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar, dimensioneringen och placeringen av släpbromskopplingarna inte uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (94/20/EG) om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon eller E-reglementet nr 55 som avses i 30 § 2 och 3 mom. förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) eller de krav som ställs på sådana fordon i av ministeriet särskilt utfärdade bestämmelser eller i gällande ISO- eller SFS-standard om dessa komponenter.


28 §
Förrättande av kopplingsbesiktning

Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Kopplingsanordningars hållbarhet och ändamålsenlighet kontrolleras. Dessutom kontrolleras att kombinationen uppfyller stadgandena om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer. Den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen fastställs. Ett godkännande för koppling antecknas i registret.

29 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

1. Ett fordon skall innan det tas i bruk i trafiken föras till ändringsbesiktning, när

a) en ändring av fordonets kategori önskas,

b) fordonets axel- eller karosserikonstruktion eller de yttre måtten har ändrats,

c) antalet platser i fordonet har ändrats,

d) en lastbil (kategori N2 och N3) utrustas med en dragkoppling eller vändskiva, en bil avsedd för att dra en dragstångssläpvagn utrustas för att dra en medelaxelsläpvagn eller när draganordningens placering har ändrats,

e) en släpvagn (kategori O3 eller O4) utrustas med dragkoppling för att dra en annan släpvagn,

f) ett fordon har försetts med en motor som till cylindervolymen eller annars avviker från den ursprungliga, eller om fordonets avgasreningssystem har ändrats,

g) ett fordons anordningar och utrustning har ändrats eller kompletterats så att ändringen kan påverka trafiksäkerheten; dock inte när lastutrymmet i en lastbil eller paketbil eller ett fordon i kategori N utrustas med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport, eller

h) över 30 procent av ett fordons delar har bytts ut efter registreringen eller den föregående besiktningen.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

2. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.