640/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 9 § 1 och 3 mom., 11 §, 12 § 4 mom., 17 § 3 mom., 22 § 1 mom., 23 § 1 mom. och 25 § 1 mom., rubriken för 10 kap. och 29 §, samt

fogas till lagen en ny 33 a § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 2 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 4 a och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom., 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom., 5 a § 2 mom., 5 b och 6 §, 16 kap. 13 § 3 mom., 16 a kap. 9 § 3 mom., 10 och 13-15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

9 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets förvaltningsråd och styrelse

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha ett förvaltningsråd som väljs av bolagsstämman. Förvaltningsrådet utser styrelsen, som har minst tre medlemmar. Förvaltningsrådet skall fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om inte något annat bestäms i bolagsordningen. I bolagsordningen kan också bestämmas att förvaltningsrådet anställer verkställande direktören och övriga personer som hör till den högsta ledningen samt beslutar om deras löneförmåner. I fråga om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra bolagsstämma samt att sammankalla bolagsstämma tillämpas 8 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag. Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter än de som nämns i denna lag eller lagen om försäkringsbolag.


Styrelsemedlemmarna skall vara väl ansedda och de skall ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. De som skall väljas till medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet eller styrelsen skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de blir valda. Vad som i 7 kap. 1 a § 3 och 4 mom., 3 § 1 mom. samt 4 och 5 § lagen om försäkringsbolag och i 16 kap. 4 § lagen om aktiebolag bestäms om styrelsemedlemmar, suppleanter och ordförande tillämpas på motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande.


11 §
Verkställande direktör

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen eller förvaltningsrådet så som bestäms i bolagsordningen. Beslut om utnämnande och avskedande av verkställande direktören skall fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Om bolaget har en suppleant för verkställande direktören, skall på honom tillämpas vad denna lag och lagen om försäkringsbolag föreskriver om verkställande direktören. Verkställande direktören och hans suppleant skall innan de utses ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Verkställande direktören och hans suppleant skall vara väl ansedda och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning.

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hans suppleant får inte vara medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett kreditinstitut eller finansiellt institut, ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller något annat försäkringsbolag eller ett bolag som hör till samma koncern som institutet eller försäkringsbolaget, eller anställd hos eller revisor vid någon ovan nämnd sammanslutning. Detta gäller dock inte medlemskap i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett försäkringsbolag

1) som är dotterbolag till arbetspensionsförsäkringsbolaget,

2) i vilket arbetspensionsförsäkringsbolaget innehar minst 20 procent av aktie- eller garantikapitalet och innehavet motsvarar minst 20 procent av det röstetal som bolagets samtliga aktier eller garantiandelar medför eller

3) som endast bedriver kreditförsäkringsrörelse och återförsäkring av sådan och som ägs av flera arbetspensionsförsäkringsbolag.

17 §
Solvensgräns och verksamhetskapitalets minimibelopp

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags eget kapital skall motsvara minst två procent av garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor som vederbörande ministerium bestämmer skall vid tillämpningen av denna paragraf kapitallån enligt 1 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag jämställas med eget kapital.

22 §
Vinstutdelning till delägarna

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i denna lag eller lagen om försäkringsbolag bestäms om vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, överkursfonden eller reservfonden och utskiftning vid bolagets upplösning. Som vinstutdelning betraktas inte sådant utgivande av tilläggsförmåner som sker enligt beräkningsgrunderna, med iakttagande av 12 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.


23 §
Begränsningar av vinstutdelningen

Sådan vinstutdelning som avses i 12 kap. 2 § 1 mom. och 2 b § 2 mom. lagen om försäkringsbolag är förbjuden, om arbetspensionsförsäkringsbolagets eget kapital understiger minimibeloppet enligt 17 § 3 mom. Med eget kapital jämställs härvid inte sådant av arbetspensionsförsäkringsbolaget upptaget lån som avses i 17 § 3 mom.


25 §
Beviljande av lån eller ställande av säkerhet

Penninglån får beviljas en aktieägare eller innehavare av garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en annan sammanslutning inom samma koncern som arbetspensionsförsäkringsbolaget eller inom en i 5 § 4 mom. avsedd grupp med gemensam verksamhet, en medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören i arbetspensionsförsäkringsbolaget eller ovan nämnda andra sammanslutning endast inom gränserna för de såsom vinst utdelningsbara medel som avses i 12 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag och i denna lag och endast under förutsättning att för lånet finns borgen som har ställts av en depositionsbank som beviljats koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller någon annan betryggande säkerhet. Detsamma gäller penninglån till den som är make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en ovan avsedd person, är släkt i rätt upp- eller nedstigande led med en sådan person, med hans make eller med någon som lever under äktenskapsliknande förhållanden med personen i fråga samt den som är make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en sådan släkting. Säkerhet får på det sätt som vederbörande ministerium närmare bestämmer ställas endast för arbetspensionsförsäkringsbolagets egna eller ett sådant bolags förpliktelser som hör till arbetspensionsförsäkringsbolagets koncern.


10 kap.

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning

29 §
Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med vederbörande ministeriums samtycke fusioneras med ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag, överlåta sitt försäkringsbestånd eller en del av det till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller delas enligt vad som bestäms i lagen om försäkringsbolag. Ministeriet skall ge sitt samtycke, om en ovan avsedd åtgärd inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar, om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten och om ministeriet anser att åtgärden är motiverad med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Innan samtycke ges skall till ministeriet i fråga om det bolag som skall fusioneras, överlåtas eller delas lämnas in en beräkning över bolagets ansvarsskuld och täckningen av den samt över bolagets verksamhetskapital. Ministeriet har rätt att till samtycket foga de villkor som ministeriet anser nödvändiga för att trygga de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

När det gäller fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning iakttas i övrigt vad som i 16, 16 a och 16 b kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning.

Med det försäkringsbestånd som överlåts vid fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning övergår till det övertagande bolaget av de medel som enligt 21 § hör till försäkringstagarna en del som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

33 a §
Skadeståndsskyldighet

Vad som i 17 kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om skadeståndsskyldighet som tillämpas på försäkringsbolag gäller också skada som förorsakats genom överträdelse av denna lag eller grunderna för lagstadgad pensionsförsäkring.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1997
ShUB 12/1997
RSv 95/1997

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.