638/1997

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Förordning om ändring av förordningen om skatteförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 22 december 1996 om skatteförvaltningen (1707/1995) mellanrubriken före 8 §, 8-13 §, 15 § 1 mom., 18 § 1 och 3 mom., 19 § 1 mom., 20 och 21 §, 22 § 2 och 3 mom., 23 § 2,4 och 5 mom., [ Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: 23 § 2 och 4 mom., ] 24 §, 25 § 1 och 3 mom., 27 och 28 §, 29 § 1 mom. och 30 § som följer:

Skatteverken
8 §
Uppgifter

Skatteverket skall inom sitt tjänsteområde verkställa beskattningen, uppbära och indriva skatter och avgifter, sköta skattekontrollen samt ordna bevakningen av skattetagarnas rätt vid beskattningen, enligt vad som stadgas särskilt. Skatteverket skall utföra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppgifter samt de övriga uppgifter som skattestyrelsen ålägger verket eller som enligt särskilda stadganden och föreskrifter ankommer på det.

9 §
Servicepunkternas lokalisering

Skatteverket bestämmer var dess enheter och övriga servicepunkter skall vara belägna.

10 §
Skatteverkets arbetsordning

Om skatteverkets verksamhetsorganisation bestäms i dess arbetsordning, som fastställs av chefen för skatteverket. Den som är enhetschef inom skatteverket bestämmer om enhetens interna organisation och om organiseringen av enhetens uppgifter.

11 §
Avgörandet av ärenden

De ärenden som ankommer på skatteverket avgörs av chefen för skatteverket eller av någon annan tjänsteman, enligt vad som bestäms i arbetsordningen. Ärenden som enligt skatteverkets arbetsordning ankommer på en enhet skall avgöras av enhetschefen eller av någon annan tjänsteman som denne förordnat.

Chefen för skatteverket kan i enskilda fall av särskilt skäl överta avgörande av ett ärende som annars skulle avgöras av någon som lyder under honom. Motsvarande rätt har även andra tjänstemän som enligt arbetsordningen givits rätt att avgöra ärenden.

12 §
Ställföreträdare för chefen för skatteverket

Vid förhinder för chefen för skatteverket träder i hans ställe en av honom förordnad tjänsteman vid skatteverket.

13 §
Medlemsantal och meddelande om val

Skatteverket skall meddela kommunerna vad som beslutats om antalet medlemmar i skatterättelsenämnden. Kommunen skall i god tid före början av nämndens mandattid meddela skatteverket vilka som valts in i nämnden.

15 §
Sektioner

Skatterättelsenämnden beslutar om antalet sektioner i nämnden, om uppgiftsföredelningen mellan sektionerna och om deras medlemmar. En sektion skall alltid ha minst två medlemmar utöver den som är ordförande. Sektionsordförande är en av skatteverket förordnad tjänsteman vid skatteverket.


18 §
Skatteombud

Skatteverket förordnar en eller flera tjänstemän inom skatteverket eller andra personer till skatteombud vid skatteverket, med uppgift att bevaka statens rätt vid beskattningen. Kommunen förordnar en eller flera personer till skatteombud, med uppgift att bevaka kommunens, församlingarnas samt folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen. Kommunen skall underrätta skatteverket om sådana förordnande.


Skatteverket bistår det av kommunen förordnade skatteombudet med dennes kansligöromål.

19 §
Skatteombudets uppgifter

Skatteombudet skall, utöver vad som stadgas eller föreskrivs någon annanstans, begära vittnesförhör i ärenden som är anhängiga hos skatteverket, skatterättelsenämnden, länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen samt företräda staten, kommunen, församlingen och folkpensionsanstalten vid vittnesförhör.


20 §
Personalen, ledningen och ansvaret

Generaldirektören leder skattestyrelsen.

Generaldirektören ansvarar för att de verksamhetsprinciper som har fastställts av direktionen följs inom skatteförvaltningen.

Chefen för skatteverket ansvarar för att de resultatmål som har uppställts för skatteverket nås.

Cheferna för de olika enheterna inom skatteförvaltningen ansvarar för att den verksamhet som de leder ger resultat och utvecklas samt för att uppgifterna sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Inom skatteförvaltningen finns dessutom annan personal.

21 §
Behörighetsvillkor

Av generaldirektören, skattestyrelsens överdirektör, en direktör och biträdande direktör samt av cheferna för skatteverken och en tjänsteman som är chef för en resultatenhet förutsätts i praktiken ådagalagd ledarförmåga.

Dessutom krävs:

1) av generaldirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsområdets verksamhet samt erfarenhet av ledarskap,

2) av skattestyrelsens överdirektör, direktörer och biträdande direktörer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) av cheferna för skatteverken högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) av de tjänstemän som är chefer för skatteverkens resultatenheter högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

22 §
Ledigförklaring av tjänster

De tjänster inom skatteförvaltningen som har placerats vid skattestyrelsen samt tjänsten som chef för ett skatteverk ledigförklaras av skattestyrelsen.

Övriga tjänster inom skatteförvaltningen vilka har placerats vid ett skatteverk ledigförklaras av skatteverket.

23 §
Utnämning

Direktionen utnämner skattestyrelsens överdirektör och direktörer samt cheferna för skatteverken.


Skatteverket utnämner skatteverkets övriga tjänstemän.

Skattestyrelsens personal i arbetsavtalsförhållande anställs av skattestyrelsen och skatteverkets personal i arbetsavtalsförhållande anställs av skatteverket.

24 §
Beviljande av tjänstledighet

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av finansministeriet och cheferna för skatteverken beviljas tjänstledighet av skattestyrelsen.

25 §
Uppbörd av beskattningskostnader

Nylands skatteverk skall årligen, i samband med redovisningen av skatteintäkterna i mars, juni, september och december hos kommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och folkpensionsanstalten uppbära deras andelar av de beskattningskostnader som skattestyrelsen har fastställt enligt 11 § lagen om skatteförvaltningen.


I samband med uppbörden av beskattningskostnaderna skall Nylands skatteverk meddela kommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och folkpensionsanstalten beloppet av de beskattningskostnader som avses i 11 § lagen om skatteförvaltningen.

27 §

Skatteverken skall, utöver vad som stadgas annanstans i lag, hos skattestyrelsen göra framställningar i sådana till verkets område hörande ärenden som skall handläggas av finansministeriet eller skattestyrelsen.

28 §

Skattestyrelsen och skatteverken fattar för egen del de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) skall fattas av ämbetsverket i fråga.

Skattestyrelsen fattar emellertid, med undantag för generaldirektörstjänsten, beslut om inrättande, överföring och indragning av tjänster inom skatteförvaltningen samt beslut som gäller cheferna för skatteverken och chefstjänsterna. Dessutom fastställer skattestyrelsen lönerna för de arbetsgivartjänstemän inom skatteförvaltningen som avses i 10 § statstjänstemannaförordningen.

29 §

Bestämmelsen som avses i 13 § 2 mom. lagen om skatteförvaltning skall publiceras i Finlands Författningssamling.


30 §
Arvoden

Skattestyrelsen fastställer grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till skatterättelsenämndens medlemmar och sakkunniga samt till de skatteombud som förordnats av skatteverken.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.